Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính

10:10, 15/10/2019

Cách đây 70 năm, ngày 16-10-1948, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, đánh dấu sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với ngành kiểm tra của Đảng và công tác xây dựng Ðảng nói chung.

Cách đây 70 năm, ngày 16-10-1948, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, đánh dấu sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với ngành kiểm tra của Đảng và công tác xây dựng Ðảng nói chung.

Ngay từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra và vấn đề giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đặc biệt, việc đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực chất, thường xuyên, liên tục theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã giúp chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng. Hàng loạt sai phạm của cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến địa phương đã được phát hiện và xử lý. Qua đó khẳng định tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, tạo sức răn đe mạnh mẽ, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng không chỉ nằm ở những con số về tổ chức Đảng, đảng viên bị phát hiện sai phạm và xử lý kỷ luật, mà quan trọng hơn là khẳng định được quyết tâm trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chủ động phòng ngừa, giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Điều này một lần nữa được nhấn mạnh tại thông báo kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng vừa được Bộ Chính trị ban hành. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên…

Tại Đồng Nai, 43 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng đã giúp Ban TVTU và các cấp ủy phát hiện, xử lý nghiêm trên 11,6 ngàn cán bộ, đảng viên vi phạm về nguyên tắc tổ chức của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phẩm chất lối sống, tham nhũng… Đồng thời cảnh báo, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của hơn 4,2 ngàn cán bộ, đảng viên; góp phần giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong sinh hoạt và thực thi nhiệm vụ, giảm dần tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Có thể nói, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần và quyết tâm chính trị cao đang đặt ra cho Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp những nhiệm vụ rất nặng nề trước Đảng và nhân dân. Trong đó có việc xác định mục đích kỷ luật là để “trị bệnh cứu người”, cảnh tỉnh, răn đe theo phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh...

Bảo Hân

 

 

Tin xem nhiều