Báo Đồng Nai điện tử
En

Gia đình - hạt nhân của xã hội

04:06, 28/06/2011

Gia đình là tế bào của xã hội, cái nôi nuôi dưỡng và là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gia đình là tế bào của xã hội, cái nôi nuôi dưỡng và là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với ý nghĩa như vậy, cách nay 10 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chọn ngày 28-6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam; tổ chức các hoạt động thiết thực, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hướng tới sự phát triển bền vững, nhất là gia đình trong xã hội đương đại.

 

gia đình là số 1
 

Nhận thức gia đình có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm công tác chăm lo xây dựng gia đình bằng nhiều chủ trương, chính sách cụ thể. Đặc biệt, nhằm đưa gia đình Việt Nam phát triển phù hợp với thời đại, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) ban hành chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21-2-2005 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mục tiêu là xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Theo đó, bên cạnh nhiều chính sách, dự án hỗ trợ cho gia đình, nhất là những gia đình nghèo phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, giải quyết việc làm, chăm lo giáo dục trẻ em..., cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với những bước đi tích cực, đã tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, lấy xây dựng gia đình văn hóa làm nền tảng để xây dựng một xã hội tiến bộ, lành mạnh, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội... Ở Đồng Nai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành chỉ thị 37/ CT/ TU ngày 22-6-2005 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch xây dựng gia đình giai đoạn 2005-2010. Các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc thành lập các mô hình CLB gia đình hạnh phúc, CLB sinh con thứ ba, CLB ông bà cháu, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức hôn nhân gia đình... Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 256 CLB gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững, trên 94, 5% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa so với số hộ đăng ký (494.493 hộ đăng ký xây dựng GĐVH, tỷ lệ 99% ). Đặc biệt, Ngày Gia đình Việt Nam hằng năm, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, trở thành ngày hội văn hóa gia đình của toàn xã hội. Những hoạt động ấy có tác động lớn đến việc nâng cao nhận thức về việc xây dựng gia đình Việt Nam trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống, thích ứng với đời sống xã hội hiện đại trong xu thế hội nhập... Những thành tựu của công tác gia đình đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc người cao tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, thực trạng về đời sống xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc mà nguyên nhân từ đời sống gia đình. Đó là tình trạng suy đồi về đạo đức, lối sống; các vấn nạn về mại dâm, ma túy, bạo lực gia đình; tình trạng người già cô đơn, trẻ em lang thang, thất học…        

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Để từng gia đình là hạt nhân của xã hội, thiết nghĩ bên cạnh sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội thì vai trò của từng gia đình và các thành viên trong gia đình là hết sức quan trọng và có tính quyết định. Toàn xã hội quan tâm đến công tác xây dựng gia đình, nhưng từng gia đình và các thành viên biết quan tâm đến nhau, sống có trách nhiệm mới là xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững./.

Tôn Hoàn

Tin xem nhiều