Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Cập nhật lúc 20:55, Thứ Hai, 20/07/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 136-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2020).

Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh cho biết, công tác tuyên truyền cần tập trung vào quá trình trưởng thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua, gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển của ngành. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của ngành Tuyên giáo trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và các thế hệ cán bộ tuyên giáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với công tác Tuyên giáo của Đảng.

Bên cạnh đó, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Tuyên giáo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo hiện nay. Đồng thời tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong cả nước và trên địa bàn tỉnh...

Dương An

.
.
.
.
.