Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

08:04, 06/04/2022

(ĐN)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025.

(ĐN)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch này là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan XTTM và doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh… của tỉnh trên cơ sở kết nối, đồng bộ với hệ sinh thái XTTM số.

Một trong những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là 100% tổ chức XTTM và 200 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên hệ sinh thái XTTM số và 20% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin…

Riêng trong năm 2022, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM trên địa bàn tỉnh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ XTTM nhằm kết nối hiệu quả với hệ sinh thái XTTM số.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều