Media
Tin nhanh audio 21-9: Đề nghị 4 doanh nghiệp chăn nuôi lớn ngưng hợp tác với các cơ sở nuôi gia công chưa đủ điều kiện; Biên Hòa quyết tâm thu ngân sách đạt 100% kế hoạch; Thủy điện Trị An sẽ tăng xả tràn lên 3 cửa vào ngày mai 21-9…

Tin nhanh audio 21-9: Đề nghị 4 doanh nghiệp chăn nuôi lớn ngưng hợp tác với các cơ sở nuôi gia công chưa đủ điều kiện; Biên Hòa quyết tâm thu ngân sách đạt 100% kế hoạch; Thủy điện Trị An sẽ tăng xả tràn lên 3 cửa vào ngày mai 21-9…

Tin nhanh audio 21-9: Đề nghị 4 doanh nghiệp chăn nuôi lớn ngưng hợp tác với các cơ sở nuôi gia công chưa đủ điều kiện; Biên Hòa quyết tâm thu ngân sách đạt 100% kế hoạch; Thủy điện Trị An sẽ tăng xả tràn lên 3 cửa vào ngày mai 21-9…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x