En

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

07:06, 07/06/2021

(ĐN)- Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU...

(ĐN)- Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị và Thông tri số 04-TT/TU, ngày 12-4-2016 của Ban TVTU về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần tạo động lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban TVTU đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Đoàn giám sát của tỉnh, giám sát việc thực hiện QCDC năm 2020 tại một số địa phương, đơn vị trong tỉnh.
Đoàn giám sát của tỉnh giám sát việc thực hiện QCDC năm 2020 tại một số địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, DN. Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội quy, quy chế cho phù hợp với nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, cán bộ, công chức và người lao động giám sát, mạnh dạn góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, DN vững mạnh theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Các cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công phụ trách; lấy kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị. Phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong nêu gương thực hành dân chủ. Xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân và lợi dụng dân chủ để kích động, lôi kéo thực hiện các mục đích trái pháp luật, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

HĐND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt hơn nữa chế độ dân chủ đại diện của đại biểu HĐND, thực hiện tốt việc tiếp xúc, nắm tình hình, nguyện vọng của cử tri để đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo chính quyền các cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và giảm thủ tục không cần thiết cho người dân. Thường xuyên lấy ý kiến nhân dân về tính minh bạch trong việc công khai thủ tục hành chính, về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt dân chủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư nhằm hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện về đất đai của người dân bị thu hồi đất.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh phát huy tốt vai trò vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; kiến nghị với cấp ủy và UBND cùng cấp giải quyết kịp thời những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của quần chúng nhân dân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân.

Ban TVTU cũng yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công và căn cứ nội dung chỉ thị này để chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh tham mưu Ban TVTU lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; hằng năm tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị này và báo cáo kết quả cho Ban TVTU.

Phương Hằng

Tin xem nhiều