En

Bổ sung chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện

09:07, 25/07/2022

Bộ VHTT-DL vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 1-7-2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Bộ VHTT-DL vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 1-7-2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện. Thông tư này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thư viện làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15-8.

Một trong những điểm mới của thông tư này là viên chức ngành thư viện sẽ được bổ sung chức danh nghề nghiệp thư viện hạng I, mã số V.10.02.30. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức thư viện hạng I là có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

Ngoài ra, Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL cũng quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức thư viện hạng I là nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển về thư viện và văn hóa đọc. Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thư viện. Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, đề án, chương trình hoạt động về thư viện. Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thư viện. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.   

An An
 

Tin xem nhiều