.

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023-2025

Cập nhật lúc: 22:34, 10/03/2023 (GMT+7)
.

Bộ VH-TTDL đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, các nhiệm vụ thực hiện trong đoạn 2023-2025 gồm: xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, khu dân cư, nông thôn, đô thị, cơ quan công sở, doanh nghiệp; cụ thể hóa hệ giá trị gia đình phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng lĩnh vực, từng địa phương. Tổng kết và nhân rộng các mô hình văn hóa, mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Ngoài ra, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông; tập trung nâng cao chất lượng bình chọn, xét tặng các danh hiệu văn hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với thuần phong, mỹ tục của từng địa phương. Bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể làm nền tảng tinh thần và động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Quang Nhật