En

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19

02:07, 27/07/2021

(ĐN)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1758-CV/TU ngày 23-7-2021 gửi Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ và quyết định một số vấn đề đối với các chi bộ có đông đảng viên trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

(ĐN)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1758-CV/TU ngày 23-7-2021 gửi Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ và quyết định một số vấn đề đối với các chi bộ có đông đảng viên trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Một buổi sinh hoạt cấp ủy của Đảng bộ Công ty CP TaeKwang Vina. (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)
Một buổi sinh hoạt cấp ủy của Đảng bộ Công ty CP TaeKwang Vina (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Nội dung công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 17-5-2021, Ban TVTU đã ban hành Công văn số 1214-CV/TU về Tạm dừng tổ chức sinh hoạt Đảng từ tháng 6-2021 đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, việc tạm dừng tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ đã dẫn đến một số vấn đề khó khăn, vướng mắc như: công tác quản lý, giáo dục, nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và xem xét quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của chi bộ.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23-4-2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 2-5-2021 chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban TVTU hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ và quyết định một số vấn đề đối với các chi bộ có đông đảng viên trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như sau:

* Về sinh hoạt Đảng định kỳ:

Đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng có từ 10 đảng viên trở xuống thực hiện việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tổ đảng định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và các Hướng dẫn số 16, 17, 18, 19, 20, 21-HD/BTCTU ngày 14-12-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khi tổ chức họp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đối với các chi bộ, tổ đảng có đông đảng viên (trên 10 đảng viên) thì tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ theo tổ, cụm (mỗi tổ, cụm không được quá 10 đảng viên) để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phân công đồng chí chi ủy viên phụ trách dự (hoặc chủ trì), giám sát, chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ đảm bảo chất lượng theo Hướng dẫn của Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trường hợp chi bộ, tổ đảng có từ trên 10 đến dưới 20 đảng viên mà có phòng họp đủ điều kiện giãn cách thì có thể tổ chức sinh hoạt nhưng phải đảm bảo các quy định về giãn cách và phòng chống dịch.

Lưu ý: Đối với đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo và quản lý, ngoài thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tuyên truyền, giáo dục người thân, quần chúng nhân dân cùng thực hiện.    

* Về xem xét hồ sơ kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chi bộ:

Phân công đồng chí chi ủy viên chủ trì họp, thảo luận, xem xét và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của chi bộ bằng phiếu kín theo tổ, cụm đảng viên; niêm phong phiếu biểu quyết kèm theo biên bản cuộc họp báo cáo chi ủy trong vòng 2 ngày làm việc; chi ủy ban hành nghị quyết của chi bộ hoặc quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền khi có đủ tỉ lệ đảng viên chính thức đồng ý theo quy định của Điều lệ Đảng.

Việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định kết nạp đảng viên, chi ủy phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên. Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn và đặc điểm của chi bộ, chi ủy có thể quyết định thành phần tham dự lễ kết nạp đảng viên gồm các đồng chí: chi ủy viên; đảng viên mới; đảng viên chính thức được phân công theo dõi, giúp đỡ; đại diện ban chấp hành công đoàn cơ sở; đại diện ban chấp hành Đoàn Thanh niên (nếu đảng viên mới được Ban chấp hành Đoàn Thanh niên giới thiệu kết nạp vào Đảng); đại diện các tổ đảng trực thuộc chi bộ…, nhưng số lượng không được quá 10 đồng chí và phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

* Đối với các cấp ủy, chi bộ trong khu vực cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện việc tạm dừng tổ chức sinh hoạt Đảng và các hoạt động khác của chi bộ, tổ đảng theo Công văn số 1214-CV/TU ngày 17-5-2021 của Ban TVTU.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và các ban Đảng theo dõi việc triển khai thực hiện ở các cấp ủy trực thuộc tỉnh, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy và Ban TVTU giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.  

Phương Hằng

Tin xem nhiều