En

Thu ngân sách tháng 4-2021 ước đạt gần 5 ngàn tỷ đồng

07:04, 26/04/2021

(ĐN)- Sở Tài Chính cho biết, tháng 4-2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 5 ngàn tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết tháng 4, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay ước đạt 27,2 ngàn tỷ đồng, đạt 58% dự toán năm và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020.

(ĐN)- Sở Tài Chính cho biết, tháng 4-2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 5 ngàn tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết tháng 4, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay ước đạt 27,2 ngàn tỷ đồng, đạt 58% dự toán năm và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu ngân sách nội địa ước đạt 21,5 ngàn tỷ đồng, đạt 63% so với dự toán năm và tăng 41% so với cùng kỳ.
Thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu ước đạt 5,7 ngàn tỷ đồng, đạt 43% so với dự toán năm và tăng 13% so với cùng kỳ.

Đối với công tác chi ngân sách nhà nước, ước tổng chi cân đối ngân sách địa phương 4.980 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán và tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, ước chi đầu tư phát triển khoảng 880 tỷ đồng, đạt 10% so với dự toán và tăng 28% so với cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 3,7 ngàn tỷ đồng, đạt 27% so với dự toán và bằng 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều