.

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Cập nhật lúc: 14:39, 08/04/2021 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3510/KH-UBND về việc tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Đồng Nai trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021. Kế hoạch nhằm hướng đến mục tiêu đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa TP.Biên Hòa
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa TP.Biên Hòa

Theo kế hoạch, UBND tỉnh xác định tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tăng thêm so với năm 2020 là 20%. 

Cũng theo kế hoạch, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành tỉnh, Công an, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ Công quốc gia năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tiếp tục rà soát, thực hiện tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Công dịch vụ công quốc gia năm 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc có thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia nghiêm túc triển khai, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định. Xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Hồ Thảo