"Công tác tuyên giáo cần khắc phục tính giáo điều, áp đặt"

Cập nhật lúc 23:56, Thứ Hai, 13/01/2014 (GMT+7)
Chỉ đạo kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014, chiều 13/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh yêu cầu ngành tuyên giáo khắc phục triệt để cách làm xơ cứng, giáo điều, thậm chí áp đặt, đề cao tính thuyết phục.
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đề cập những nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2014, Trưởng ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo cần phải khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường vươn lên để chấn hưng đất nước; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Theo đồng chí Đinh Thế Huynh: Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra, cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vì vậy, công tác tuyên giáo có trách nhiệm rất lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp sửa đổi, nhất là những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi; vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về Hiến pháp và ý thức chấp hành Hiến pháp, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, phản động.

Trưởng ban Tuyên giáo yêu cầu ngành tập trung triển khai việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là các nghị quyết, chỉ thị liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tuyên giáo.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu ngành tuyên giáo nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp, nhất là công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý hoạt động báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục…; chất lượng nội dung các đề án, chương trình công tác liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo; đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan xây dựng đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” sẽ trình Hội nghị Trung ương 9 sắp tới.

Ngành cần tham gia tích cực vào nhiệm vụ Tổng kết 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ việc chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong năm 2015, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2016. 

Ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Toàn ngành chủ động công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân, sớm phát hiện và đánh giá đúng mức tác động của những diễn biến tư tưởng, tâm trạng tiêu cực trong xã hội, từ đó đề ra các biện pháp xử lý phù hợp, phòng ngừa và đẩy lùi “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa’ trong nội bộ; chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Từ những nội dung trọng tâm trên, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị toàn ngành xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn diện và có lộ trình cụ thể, các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo phải được đặt trong chương trình, kế hoạch công tác đó, đảm bảo tính toàn diện đồng thời phải có trọng tâm, trọng điểm mà công tác tuyên giáo cần tập trung giải quyết để tạo được niềm tin và có cơ sở thực hiện cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Công tác tuyên giáo phải nâng cao hơn nữa tính chính trị, khoa học, tính nhân văn; khắc phục triệt để cách làm xơ cứng, giáo điều, thậm chí áp đặt, đề cao tính thuyết phục, kiên trì và thực hiện tốt hơn nữa phương châm công tác tuyên giáo phải đi trước một bước. - Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh. 

Chỉ có như thế, các nội dung công việc do ngành tuyên giáo triển khai mới thật sự lan tỏa, thấm sâu vào cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự thống nhất trong Đảng và sức mạnh của sự đồng thuận trong xã hội. - Trưởng ban Tuyên giáo khẳng định.

Trong phiên họp chiều 13/1, các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. 

Từ thực tiễn hoạt động phong phú ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đại biểu đã thảo luận bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào dự thảo Báo cáo của ngành; phản ánh khách quan, thẳng thắn tình hình công tác tuyên giáo, những kết quả quan trọng đạt được,những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới./.

(TTXVN)

 

.
.
;
.
.