.

Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng

Cập nhật lúc: 22:01, 21/07/2020 (GMT+7)

Chế độ một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hoàn toàn không phải sự áp đặt từ phía Đảng hay một lực lượng chính trị nào khác mà chính là sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam cho phép khẳng định: Ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng.

Pa-nô tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh:tuyengiao.vn
Pa-nô tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: tuyengiao.vn

* Cảnh giác với âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phá hoại cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch tung ra nhiều luận điệu đòi thực hiện đa đảng đối lập. Chúng lên án sự “bảo thủ” của Đảng ta vì không chịu “đổi mới” về chính trị, rằng: ở Việt Nam nếu cứ thực hiện chế độ một đảng duy nhất cầm quyền sẽ không bao giờ có dân chủ! Thậm chí, các thế lực thù địch còn tạo áp lực đòi chúng ta phải sửa đổi Hiến pháp, xóa bỏ Điều 4, hiến định về Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo toàn xã hội.

Để tăng tính thuyết phục cho những luận điệu chống phá này, chúng đã rất kỳ công tiến hành thống kê, tổng hợp lại toàn bộ những hạn chế, thiếu sót và cả những sai lầm của Đảng trong quá khứ, đặc biệt là trong lãnh đạo lĩnh vực kinh tế, quản lý xã hội để minh chứng cho sự cần thiết chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng ta. Chúng đồng thời ra sức khai thác, lợi dụng sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kích động nhằm tạo sự phân hóa sâu sắc trong nội bộ Đảng, làm suy yếu sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và giữa Đảng với nhân dân. Chúng hô hào, khuyến khích, thậm chí tạo áp lực buộc chúng ta phải thực hiện đa đảng đối lập!

Đằng sau tất cả những luận điệu tuyên truyền và hoạt động chống phá ấy đều nhằm  mục đích làm suy yếu và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc. Đó là mưu đồ hết sức thâm độc của các thế lực thù địch mà mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi một người dân phải tỉnh táo và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.

* Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của dân tộc

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của nhân dân. Điều này được chính lịch sử dân tộc minh chứng. Bởi vì trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tính mốc thời điểm từ ngày 1-9-1858, giới sử học thống kê đã có hơn 300 cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân nổ ra để phản kháng ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp xâm lược, nhưng cuối cùng tất cả hơn 300 cuộc đấu tranh đó đều thất bại, đều bị thực dân Pháp “dìm trong biển máu”. Chỉ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi, mở đầu là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 dẫn tới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tiếp theo là 9 năm toàn quốc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dân tộc ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bằng chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu chấn động địa cầu”. Sau đó là cuộc trường chinh 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trải qua 5 đời tổng thống với 4 chiến lược chiến tranh, cuối cùng Mỹ cũng đành ngậm ngùi ngồi vào bàn đàm phán ký với ta Hiệp định Paris kết thúc quá trình xâm lược Việt Nam. Việc ta đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ đã làm cho cả thế giới sửng sốt, ngỡ ngàng, bàng hoàng, phải thốt lên rằng “Why Vietnam”.

Giai đoạn 1945-1975, bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam cũng song song tồn tại hai đảng khác là Đảng Dân chủ Việt Nam (ra đời năm 1944) và Đảng Xã hội Việt Nam (ra đời năm 1946) cả hai đảng này đều ủng hộ, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 1988, tự nhận thấy không còn vai trò gì với dân tộc nên đã tuyên bố tự giải tán. Ngoài ra, trong thời gian này, còn có sự tồn tại của nhiều đảng phái thân Pháp, thân Mỹ công khai đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng cũng chính thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh không có một đảng nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh và trí tuệ để có thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam thành công. Vậy thì lý do gì, hà cớ gì khi cách mạng thành công, chúng ta giành được chính quyền rồi lại trao chính quyền ấy vào tay một đảng phái khác?

Từ sau năm 1975 đến nay, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển toàn diện. Với bản lĩnh, trí tuệ của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, vượt qua khủng hoảng gay gắt về kinh tế - xã hội, trở thành một nước có trình độ phát triển trung bình. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; dân chủ xã hội chủ nghĩa được mở rộng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hóa, xã hội có nhiều bước phát triển; vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đạt được những tiêu chí cao nhất trong hoạt động chính trị của một đảng cầm quyền. Những thành tựu đó một lần nữa khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn có khả năng lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước trên con đường đi tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

* Với chế độ một đảng duy nhất cầm quyền hoàn toàn có thể đảm bảo và phát huy dân chủ

Luận điệu mà các thế lực thù địch tập trung cổ súy cho việc thực hiện đa đảng đối lập là để có dân chủ “thực sự”! Chúng ta đều biết rằng và thực tiễn cũng đã chứng minh vấn đề dân chủ hoàn toàn không phụ thuộc vào số lượng đảng của một nước mà nó sẽ phụ thuộc chế độ chính trị, cơ chế hoạt động của đảng cầm quyền, vào trình độ, năng lực, bản lĩnh của đảng cầm quyền, vào trình độ dân trí và dân chủ của xã hội. Trên thế giới hiện nay, có không ít những nước đa đảng nhưng vẫn mất dân chủ, vẫn là những nước nghèo, kém phát triển nhất; ngược lại, cũng có những nước chỉ một đảng lãnh đạo, nhưng dân chủ vẫn được bảo đảm. Như ở Việt Nam hiện nay, thực hiện chế độ một đảng duy nhất cầm quyền nhưng dân chủ luôn được đảm bảo và phát huy. Bởi vì mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đó cũng là ý chí, khát vọng cháy bỏng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản trong xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Điều đó là cơ sở vững chắc bảo đảm cho việc thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng.

Mặt khác, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện vai trò lãnh đạo xã hội bằng chủ trương, đường lối của Đảng. Trong quá trình xác định chủ trương, đường lối, Đảng tổ chức lấy ý kiến dân chủ rộng rãi trong xã hội. Khi mà mọi tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân đều có thể đóng góp ý kiến với Đảng, giám sát và phản biện cho Đảng thì không thể nói là dân chủ không được đảm bảo. Vì vậy, cần phải khách quan để nhìn nhận rằng việc còn để xảy ra tình trạng thiếu dân chủ ở chỗ này, chỗ khác đó chỉ là những hạn chế, thiếu sót cụ thể trong quá trình thực hiện dân chủ, chứ không phải là vấn đề thuộc về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa đang được thực hiện ở Việt Nam hiện nay.

Với tất cả những gì Đảng đã làm cho cách mạng, cho dân tộc Việt Nam, với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội là cơ sở thực tiễn thuyết phục nhất, là minh chứng hùng hồn nhất để khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và không một lực lượng nào, đảng phái nào có thể thay thế được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

TS Vũ Thị Nghĩa

Trường Chính trị Đồng Nai