Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai

Cập nhật lúc 14:50, Thứ Sáu, 24/01/2014 (GMT+7)

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Tải tệp đính kèm để xem chi tiết

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị toàn quốc ngày 08/01/2014 triển khai thi hành Hiến pháp;

Thực hiện Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai;

Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp tại điểm cầu Đồng Nai
Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp tại điểm cầu Đồng Nai

Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng Đoàn HĐND tỉnh; ý kiến thống nhất với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; để công tác triển khai và tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, có tính đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả cao; Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai và thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Nâng cao nhận thức của các các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị (Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể), các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

- Bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của các cấp chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể nhân dân tỉnh Đồng Nai trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định trách nhiệm trong việc triển khai, tổ chức thi hành Hiến pháp và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung tuyên truyền, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay trong những tháng đầu năm 2014.

- Việc triển khai thi hành phải đảm bảo cụ thể các nội dung công việc theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Thời gian cấp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai trong toàn tỉnh được thực hiện xong trong tháng 01/2014. Đối với các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai đến các thành phần, đối tượng thuộc đơn vị, địa phương phụ trách (đối với những trường hợp chưa được dự Hội nghị triển khai thông qua truyền hình trực tiếp), thời gian thực hiện xong trong tháng 02/2014.

- Việc tuyên truyền phải được thực hiện đến từng người dân, từng đối tượng; bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống xã hội. Không để các đối tượng xấu, các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

II. Nội dung triển khai và tổ chức thi hành Hiến pháp

1. Nội dung triển khai

- Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

- Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

- Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc triển khai và tổ chức thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai;

- Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh;

- Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

2. Hình thức triển khai và phân công tổ chức thực hiện

2.1 Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh truyền hình trực tiếp trong toàn tỉnh (kênh truyền hình Đồng Nai – ĐN1). Thời gian: 01 buổi bắt đầu lúc 08 giờ ngày 23/01/2014 (Thứ năm). Địa điểm tổ chức Hội nghị tại Hội trường tầng 1 trụ sở Khối Nhà nước tỉnh.

- Cơ quan đồng chủ trì hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai; Đài Phát thanh Tuyền hình Đồng Nai.

 

- Cơ quan trực tiếp trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp: Sở Tư pháp.

- Cơ quan tham mưu tổ chức Hội nghị: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan chủ trì xây dựng Kế hoạch, tham mưu Giấy mời của Thường trực HĐND tỉnh và thực hiện các điều kiện để đảm bảo phục vụ tổ chức hội nghị: Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh.

- Tài liệu hội nghị:

+ Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh gửi tài liệu đến thành phần tham dự Hội nghị tại trụ sở Khối Nhà nước tỉnh.

+ Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp,…truy cập, nghiên cứu và lấy tài liệu trên Website (của Quốc Hội: www.na.gov.vn; của Chính phủ: www.chinhphu.vn; của Bộ Tư pháp: www.moj.gov.vn).

- Thành phần tham dự Hội nghị:

+ Tại Hội trường tầng 1 trụ sở Khối Nhà nước tỉnh (200 người), gồm: Khách mời Trung ương (đại diện Văn phòng Quốc Hội; Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư Pháp (phía Nam). Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX (công tác trong các cơ quan tại Tp.Biên Hòa). Các vị Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai (làm việc tại tỉnh Đồng Nai). Đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Thường trực HĐND, Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND tỉnh. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Thành viên UBND tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh (cư trú tại thành phố Biên Hòa). Đại diện Lãnh đạo: Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Cựu chiến binh, Tỉnh Đoàn; các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Hội cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Tòa án nhân dân; Viện KSND; trường Chính trị tỉnh; Cục Hải quan; Cục thuế; Cục Thống kê; Cục Thi hành án dân sự. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai; Đại diện Thường trú các cơ quan Báo chí tại ĐN. Các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

+ Tại các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cùng dự Hội nghị triển khai trực tiếp qua kênh truyền hình Đồng Nai-ĐN1:

* Các huyện, TX Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi chung là cấp huyện): đề nghị Thường trực HĐND chủ trì, báo cáo Thường trực Cấp ủy và phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện mời thành phần có liên quan, mời đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu là Tỉnh ủy viên cư trú tại huyện (danh sách đính kèm) và tổ chức dự Hội nghị triển khai. Địa điểm tổ chức do cấp huyện chủ động bố trí và thông báo đến thành phần mời dự Hội nghị. (Đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện thông báo đến HĐND cấp xã để tổ chức dự Hội nghị; thành phần, địa điểm do cấp xã bố trí và thông báo đến thành phần mời dự).

* Các Sở, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, trường học (dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học) đóng trên địa bàn tỉnh: đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì mời thành phần có liên quan và tổ chức dự Hội nghị triển khai qua kênh truyền hình Đồng Nai, địa điểm tổ chức do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí và thông báo đến thành phần mời dự. (Đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các doanh nghiệp; UBND cấp huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn biết, thực hiện).

* Các tầng lớp nhân dân: đề nghị các cơ quan Báo, Đài PTTH Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai thông báo liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi việc triển khai thi hành Hiến pháp.

 

2.2 Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đến các trường hợp còn lại chưa được dự Hội nghị triển khai thông qua truyền hình trực tiếp. Thời gian thực hiện xong trong tháng 02/2014. Đại diện Cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ trì; phân công báo cáo viên của cơ quan, đơn vị (hoặc mời Báo cáo viên cấp tỉnh) triển khai.

2.3 Tổ chức tuyên truyền trong năm 2014 và những năm tiếp theo:

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp.

- Sở Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp.

- Các cơ quan, đơn vị có phát hành Bản tin, Website: thường xuyên tổ chức chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp.

III. RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH VĂN BẢN MỚI PHÙ HỢP VỚI HIẾN PHÁP

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức rà soát Văn bản QPPL của tỉnh và theo dõi việc ban hành Văn bản QPPL của Trung ương để kịp thời báo cáo, sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định mới để cụ thể hóa và phù hợp với Hiến pháp.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, rà soát việc ban hành các Nghị quyết HĐND tỉnh, huyện theo đúng quy định của Luật ban hành Văn bản QPPL; kịp thời kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ, ban hành Nghị quyết phù hợp với Hiến pháp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

2. Theo dõi việc thực hiện: đề nghị Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo dõi kết quả tổ chức Hội nghị triển khai, tổng hợp báo cáo chung của tỉnh Đồng Nai để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh có văn bản báo cáo Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương:

- Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp tại tỉnh Đồng Nai (lần 1 trước ngày 27/01/2014; lần 2 trước ngày 28/02/2014);

- Định kỳ 6 tháng, cả năm có Báo cáo tình hình tổ chức thi hành Hiến pháp theo quy định.

3. Thực hiện chế độ báo cáo:

3.1 Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Có văn bản báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp, gửi Sở Tư Pháp và Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh (lần 1 trước ngày 24/01/2014; lần 2 trước ngày 28/02/2014).

(Đề nghị UBND cấp huyện làm đầu mối tổng hợp báo cáo chung của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý. Các Sở, Ban, Ngành tổng hợp báo cáo chung các đơn vị trực thuộc Sở, Ban, Ngành quản lý. Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch – Đầu tư tổng hợp báo cáo chung của các doanh nghiệp do Ban và Sở cấp giấy phép hoạt động,… trước khi gửi về Sở Tư Pháp và Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh)

- Định kỳ 6 tháng  (ngày 15 của tháng 6), cả năm (ngày 15 của tháng 12) có văn bản Báo cáo tình hình tổ chức thi hành Hiến pháp.

3.2 Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) xây dựng mẫu báo cáo chung và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Báo cáo đúng quy định.

4. Kinh phí liên quan đến việc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp ở cấp nào, cơ quan, đơn vị nào do cơ quan, đơn vị, cấp đó tự bảo đảm.

- Kinh phí tổ chức Hội nghị trực tiếp truyền hình tại trụ sở Khối Nhà nước tỉnh do Ngân sách tỉnh cấp cho Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh.

5. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời liên lạc đến:

- Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp), ông Phan Văn Châu – Phó Giám đốc phụ trách Sở, điện thoại: 0903 728 434.

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, bà Đỗ Thị Phước Thiện – Chánh Văn phòng, điện thoại: 0918 191 429./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

Trần văn Tư

.
.
;
.
.