Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X: Những kết quả toàn diện và đồng bộ

Cập nhật lúc 10:28, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN
(ĐN)- Báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết, trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đọc báo cáo chính trị. Ảnh: Huy Anh
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy báo cáo tại đại hội (Ảnh: Huy Anh)

Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển ở tất cả các lĩnh vực, tiềm lực và quy mô kinh tế tăng lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt gần 400 nghìn tỷ đồng (tương đương 17,2 tỷ USD), gấp 1,7 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng/người, tương đương khoảng 5.300 USD, gấp hơn 1,7 lần năm 2015.

Cơ cấu lao động dịch chuyển mạnh mẽ từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, cạnh tranh minh bạch, bình đẳng hơn, tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển.

Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả khá, hiệu quả sử dụng vốn được nâng lên. Sản xuất nông nghiệp mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của những yếu tố bất lợi về thời tiết, dịch bệnh, thị trường..., nhưng nhìn chung vẫn có sự phát triển ổn định.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả vượt bậc. Đến nay, Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Hiện toàn tỉnh có 43 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, vượt nghị quyết đề ra.

Các đại biểu tại đại hội. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Huy Anh

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Hoạt động khoa học công nghệ có chuyển biến tích cực và đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo chiều sâu. Công tác quản lý tài nguyên có tiến bộ; công tác bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm, nhất là ở những khu vực có nguồn thải lớn, các ngành có nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát thải cao.

Quốc phòng an ninh được giữ vững. Đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa, làm thất bại âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. Các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội cơ bản được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tai nạn giao thông hàng năm đều giảm trên cả 3 tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày càng chủ động, kịp thời ứng phó mọi tình huống về cháy nổ, thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực được cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được coi trọng và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đạt kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công tác xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; công tác nội chính, đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác dân vận của Đảng bộ đạt nhiều kết quả tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được phát huy; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tập trung hướng về cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao. Ảnh: Huy Anh

Tỉnh cũng đã nỗ lực thực hiện các lĩnh vực đột phá được đề ra trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, Việc huy động các nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân được chú trọng; đặc biệt là các công trình cung cấp nước sạch phục vụ dân sinh vùng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo lao động kỹ thuật tay nghề cao có chuyển biến tích cực. Đầu tư phát triển giáo dục mầm non được chú trọng.

Công tác cải cách hành chính theo hướng phục vụ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động các cơ quan nhà nước được các cấp ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao được đặc biệt chú trọng.

Những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành công việc tự giác, thường xuyên có tác động thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Luôn bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã xác định; đồng thời chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là đề ra các biện pháp, giải pháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh còn một số mặt hạn chế, yếu kém. Trong đó, Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thật sự bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị tuy có bước phát triển nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trên địa bàn tỉnh có xu hướng dãn ra.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Huy Anh
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Huy Anh

Kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm có mặt chưa đạt yêu cầu, nhất là chưa khắc phục tình trạng nợ bảo hiểm ở một số doanh nghiệp còn kéo dài, bỏ trốn gây hậu quả nghiêm trọng. Công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường có mặt còn hạn chế. Văn hóa, thể thao; giáo dục - đào tạo có mặt chưa đạt yêu cầu. Công tác quốc phòng - an ninh; công tác nội chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận có mặt còn hạn chế

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết, quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, là Đảng bộ tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm lãnh đạo bảo đảm sự phát triển toàn diện của tỉnh, thực hiện khát vọng trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước.

Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường; gắn chặt phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành đồng bộ với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong công tác và trong đời sống xã hội.

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của các cấp ủy đảng, thượng tôn pháp luật, không độc đoán chuyên quyền, phải thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế làm việc của cấp ủy.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các hành vi tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, có kết quả những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân để củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Phương Hằng

.
.
;
.
.