Tập trung lãnh đạo thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra

Cập nhật lúc 11:18, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Tiếp tục chương trình làm việc ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã nghe đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy  trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trình bày trình bày báo cáo kiểm điểm
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo kiểm điểm trước đại hội. Ảnh: Huy Anh

Về ưu điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

Định kỳ hằng năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và tổ chức sơ kết đánh giá 3 năm nghị quyết đại hội. Qua đó, xác định những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, yếu kém, tìm rõ nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo.

Ban Chấp hành, Ban TVTU còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội X một cách có hiệu quả. Định kỳ hằng quý tổ chức họp, kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tập trung phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả, nhất là đối với các vấn đề, nội dung trọng tâm. Đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm.

Nhìn chung, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy đã nỗ lực, đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ đúng quy định của Trung ương, Quy chế làm việc. Nhờ vậy, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện. Quốc phòng - an ninh được củng cố. Công tác đối ngoại đạt kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt so nghị quyết đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU, thường trực Tỉnh ủy còn thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc; đổi mới phương pháp xây dựng, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu tại đại hội. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Huy Anh

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng. Đặc biệt, triển khai nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đạt được những kết quả trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết thống nhất, tổ chức điều hành các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng Quy chế, Chương trình làm việc toàn khóa cũng như chương trình công tác hằng năm và giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo đúng hướng, sát cơ sở, phân công cụ thể trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban TVTU. Thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa tập thể và cá nhân.

Mặt khác, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo và việc chất vấn, trả lời chất vấn trong các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu; đề cao trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Quan tâm đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Huy Anh

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU nghiêm túc thẳng thắn nhìn nhận một số những thiếu sót, khuyết điểm. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế chưa đạt kết quả cao; tiến độ đầu tư một số công trình quan trọng như giao thông, nhà ở xã hội… còn chậm; quản lý một số dự án đầu tư còn để xảy ra sai phạm…

Chỉ đạo công tác xây dựng, đoàn thể đạt kết quả chưa cao; công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn về công tác cán bộ chưa toàn diện. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU chưa đáp ứng yêu cầu. Việc cụ thể hóa một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thực hiện chủ trương, định hướng của Ban Chấp hành, Ban TVTU có lúc còn chậm. Việc tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa có nhiều cải tiến…

Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao. Ảnh: Huy Anh

Đạt được những kết quả tích cực như trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU luôn nắm chắc mục tiêu, định hướng, những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết để cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện. Đồng thời thực hiện nghiêm Quy chế làm việc; phân công trách nhiệm cá nhân đi đôi với tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác.

Bên cạnh đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương thức lãnh đạo cảu Đảng theo hướng Đảng lãnh đạo, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, giải pháp lớn. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng thực sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ có ý thức trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc tốt, tận tụy phục vụ nhân dân…

Với tinh thần nghiêm túc cầu thị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU nhiệm kỳ X đã thẳng thắn kiểm điểm trước đại hội. Qua đó, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đề ra.

Nguyệt Hà

.
.
;
.
.