Niềm tin, quyết tâm và khát vọng

Cập nhật lúc 03:12, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

Sáng nay 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung quan trọng như: thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; báo cáo tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của đại biểu dự đại hội vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI...

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và trí tuệ tập thể, đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá cao, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển. Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả khá, hiệu quả sử dụng vốn được nâng lên. Sản xuất nông nghiệp mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song nhìn chung vẫn duy trì được sự phát triển tương đối ổn định. Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả vượt bậc. Kinh tế - xã hội có sự tăng trưởng ổn định là tiền đề để thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống người dân, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội...

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Có thể nói, những thành tựu trên là kết quả của sự đồng tâm, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Đó cũng là những bài học kinh nghiệm, thực tiễn sinh động để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, sức sáng tạo; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thách thức để cùng vượt khó, kiến tạo nên những thành tựu mới trong tương lai.

Với phương châm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo” cùng niềm tin, quyết tâm và khát vọng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về một Đồng Nai phát triển xứng tầm, tin rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện, thực hiện khát vọng trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước.

Đồng Nai

.
.
;
.
.