En

Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh cải cách hành chính

03:11, 30/11/2022

Đồng Nai là một trong những tỉnh, thành có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC). Sở NN-PTNT là đơn vị đi đầu thực hiện hiệu quả công tác này khi chỉ số CCHC năm 2021 xếp hạng 2/17 các sở, ban, ngành của tỉnh, tăng 7 bậc so với năm 2020.

Đồng Nai là một trong những tỉnh, thành có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC). Sở NN-PTNT là đơn vị đi đầu thực hiện hiệu quả công tác này khi chỉ số CCHC năm 2021 xếp hạng 2/17 các sở, ban, ngành của tỉnh, tăng 7 bậc so với năm 2020.

Tổ chức bộ máy của Sở NN-PTNT được sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn. Trong ảnh: Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nông nghiệp tỉnh
Tổ chức bộ máy của Sở NN-PTNT được sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn. Trong ảnh: Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nông nghiệp tỉnh

Việc lọt vào tốp có vị trí cao về chỉ số CCHC cho thấy nỗ lực không ngừng của Sở NN-PTNT.

Thực hiện tốt tinh giản bộ máy

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, ở cấp tỉnh, Sở NN-PTNT gồm có: Ban giám đốc Sở, 4 phòng chuyên môn, 5 chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Kết quả, bộ máy giảm được 6 đầu mối gồm: 1 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 3 đơn vị sự nghiệp. Ở cấp huyện, đã thực hiện sáp nhập và thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất các trạm thuộc chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, chi cục thủy sản, trung tâm khuyến nông thuộc Sở NN-PTNT và ban quản lý khai thác công trình thủy lợi các huyện, TP.Long Khánh.

Sở NN-PTNT tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC với mục tiêu phấn đấu nằm trong nhóm 5 đơn vị có chỉ số CCHC đứng đầu tỉnh năm 2022.

Tổ chức bộ máy của Sở được sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn theo chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chính phủ và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh. Giảm cấp trung gian, giảm nhiều đầu mối bên trong, nhất là giảm số lượng tổ chức và lãnh đạo, quản lý cấp phòng của các chi cục trực thuộc Sở. Biên chế hằng năm giảm, đảm bảo theo lộ trình tinh giản biên chế theo kế hoạch UBND tỉnh giao.

Giai đoạn 2015-2021, Sở NN-PTNT được UBND tỉnh giao thêm một số nhiệm vụ quan trọng nhưng không được bổ sung thêm biên chế. Cụ thể, thành lập văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới; văn phòng ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai cấp tỉnh; chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); nông nghiệp hữu cơ… Từ đó, ngành Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tự cân đối biên chế công chức giữa các phòng, đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, ngành vẫn thực hiện tốt giảm biên chế công chức. Trong giai đoạn 2016-2021, Sở NN-PTNT đã giảm 44/289 biên chế công chức được UBND tỉnh giao, tỷ lệ này chiếm 15,22% (quy định giảm 10%, tương ứng 29 người).

Quan tâm công tác chỉ đạo

Một trong những nguyên nhân để Sở NN-PTNT đạt thứ hạng cao về chỉ số CCHC là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác CCHC. Trong đó, Sở kịp thời rà soát kết quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số CCHC chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa, nhất là những tiêu chí về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức còn ở mức thấp. Phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân có liên quan khắc phục kịp thời và cải thiện những năm tiếp theo. Ngành Nông nghiệp gắn công tác thi đua, khen thưởng với công tác CCHC; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, phê bình tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, thiếu trách nhiệm triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Kết quả chỉ số CCHC xác định rõ các mặt mạnh, những hạn chế của đơn vị trong công tác CCHC; từ đó chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ về CCHC cho phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh; đề ra giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC các năm tiếp theo.

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực phát triển ngành. Kết quả, chỉ tính riêng trong 9 tháng của năm 2022, Sở NN-PTNT đã tiếp nhận 1.383 hồ sơ. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi và thú y 405 hồ sơ, lâm nghiệp 264 hồ sơ, thủy sản 48 hồ sơ, bảo vệ thực vật 209 hồ sơ, khoa học công nghệ và môi trường 319 hồ sơ... Số lượng hồ sơ nhận trực tuyến là 1.358 hồ sơ, chiếm tỷ lệ gần 98,2%, tăng 24,55% so với cùng kỳ năm 2021. Ngành đã xử lý hoàn thành 1.380 hồ sơ, trong đó 1.312 hồ sơ giải quyết trước hạn, chiếm hơn 95%. Tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt mức cao 99,93%, gần 100% kết quả hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu chính công ích, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 6,58%.

                Bình Nguyên

Tin xem nhiều