PGS-TS Đỗ Xuân Tuất: Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần tạo nên những đột phá trong cải cách hành chính

Cập nhật lúc 08:35, Thứ Ba, 07/03/2023 (GMT+7)

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025” trong toàn tỉnh.

PGS-TS Đỗ Xuân Tuất
PGS-TS Đỗ Xuân Tuất

Báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn với PGS-TS Đỗ Xuân Tuất, Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh về nội dung chuyên đề này.

Tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ

* Thưa ông, một trong những nội dung được nhấn mạnh trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là việc tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung này theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hiểu như thế nào?

- Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Có cán bộ tốt việc gì cũng xong. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Để tăng cường trách nhiệm của mình, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ rằng, tăng cường tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó luôn gắn liền với phát huy vai trò nêu gương về mọi mặt. Người căn dặn, cán bộ Đảng và chính quyền cần biết lãnh đạo thiết thực và xung phong làm gương mẫu, phải luôn “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước nhân dân còn là việc phải gần dân, hiểu dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì dân. Tăng cường trách nhiệm còn phải gắn với không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác; phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng hằng ngày, bền bỉ suốt đời…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2023. Ảnh: H.Thảo
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: H.Thảo

* Việc tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong CCHC có ý nghĩa ra sao, thưa ông?

- Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta xác định CCHC là trọng tâm của công cuộc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đẩy mạnh CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được xác định phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Các nội dung CCHC được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn cụ thể của đất nước, của địa phương và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện những chủ trương, chính sách lớn và quan trọng ấy, nhờ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những đóng góp quan trọng để tạo nên những khâu đột phá, then chốt trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh CCHC. Qua quá trình thực hiện CCHC, nền hành chính nhà nước đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều thành tựu to lớn, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có Đồng Nai.

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

* PGS-TS đánh giá như thế nào khi Đồng Nai đưa nội dung tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào nội dung chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2023?

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai giữ vai trò là đầu tàu phát triển kinh tế, trung tâm công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại… động lực lôi kéo, thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước và nhất là khu vực phía Nam.

Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Ban TVTU đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành triển khai học tập chuyên đề thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên. Đưa nội dung chuyên đề vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, từng ngành, từng cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc làm cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên...

Xu thế hội nhập và đổi mới công nghệ đặt ra cho Việt Nam cũng như mỗi địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai, những vấn đề rất mới trong lộ trình phát triển “đi tắt, đón đầu”, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có năng lực cạnh tranh của các địa phương. CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh sẽ tạo ra những đột phá trong phát triển vùng và các địa phương theo hướng nhanh và bền vững.

Việc đưa nội dung nói trên vào chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2023 cho thấy Đồng Nai rất coi trọng CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Việc tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại Đồng Nai sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hài hòa, bền vững của tỉnh cả trong hiện tại và tương lai, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

* Để vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung nói trên, Đồng Nai cần chú trọng những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

- Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ nhận thức sâu sắc đi đến nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Căn cứ vào những yêu cầu thực tiễn đặt ra, cấp ủy các cấp trong hệ thống chính trị ở tỉnh Đồng Nai cần ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, biện pháp để tăng cường tinh thần trách nhiệm. Trên cơ sở đó, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng với đó, trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ. Nâng tầm công tác cán bộ, công tác đảng viên của Đảng nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, sát thực tiễn hơn trong giai đoạn cách mạng mới. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa Đồng Nai trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh, thành phát triển.

* Xin cảm ơn ông!

Hồ Thảo (thực hiện)

.
.
.
.
.