Sổ tay

Đảng vững mạnh phải từ cơ sở

Cập nhật lúc 08:02, Thứ Ba, 03/01/2023 (GMT+7)

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới xác định rõ việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Theo đó, tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu, đến năm 2025, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm trong giai đoạn 2020-2025 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên. Đến năm 2030, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm giai đoạn 2025-2030 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương, để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên hiện nay, việc phát huy vai trò của từng tổ chức Đảng, chi bộ, người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi Đảng mạnh hay yếu phải từ ngay cơ sở. Kịp thời phát hiện các dấu hiệu sai phạm cũng phải từ cơ sở và nhanh chóng có giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi thì hệ thống chính trị mới vững mạnh.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Đức Hà, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải sử dụng đồng bộ các giải pháp, từ chính trị, tư tưởng đến kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ và đặc biệt là phải biết dựa vào dân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói một ý rất hay trong việc xây dựng hệ thống chính trị là “nhất hô bá ứng, tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, nghĩa là cả hệ thống chính trị đều vào cuộc, mỗi ngành, tổ chức thực hiện “đúng vai, thuộc bài”. Đặc biệt, khi nói đến tổ chức Đảng là nói đến vai trò người đứng đầu, vì thực tiễn đã chỉ ra rằng, ở đâu người đứng đầu chuẩn chỉ, gương mẫu, liêm khiết thì ở đó tổ chức Đảng rất tốt và ngược lại.

Minh Ngọc

.
.
.
.
.