Chung tay tri ân người có công
Chung tay tri ân người có công
Song song các chính sách ưu đãi của Nhà nước, người có công, gia đình chính sách trong tỉnh còn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng thông qua những hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
.
.
.
.
.
.
.