Đồng Nai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021

Cập nhật lúc 20:31, Thứ Ba, 16/02/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Sở VH-TTDL vừa ban hành kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo kế hoạch, sẽ có 3 nội dung được thực hiện gồm: tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (tuyên truyền, hướng dẫn rà soát nội dung, quy trình xây dựng hương ước, quy ước; lồng ghép nội dung triển khai vào các hội nghị, hội thảo, cuộc thi; phối hợp với Đài PT-TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai thực hiện các tin, bài, chuyên mục). Triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (rà soát, đánh giá nội dung, quy trình thực hiện; đảm bảo tính tự nguyện trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; không đặt ra các khoản lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất…). Tổng kết đề án: Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH-TTDL) phối hợp với Ban chủ nhiệm chương trình 1 về xây dựng ấp, khu phố văn hóa hướng dẫn, triển khai thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm quyền con người, quyền công dân… Phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố triển khai kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai, thực hiện các hương ước, quy ước trên địa bàn; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện vào quý IV-2021.

My Ny

.
.
;
.
.