Tiêu chí cung cấp dịch vụ giám định tài liệu, di vật, cổ vật

Cập nhật lúc 22:09, Thứ Hai, 06/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật.

Theo đó, quy định áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật sử dụng ngân sách nhà nước, quy trình các bước giám định tài liệu di vật, cổ vật. Dịch vụ sự nghiệp công phải đạt được 4 tiêu chí, tiêu chuẩn: Đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có liên quan giám định tài liệu, di vật, cổ vật; quy mô tổ chức các dịch vụ sự nghiệp dịch vụ công được thống nhất thực hiện và đạt hiệu quả theo yêu cầu, với phạm vi toàn quốc và chất lượng của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với quy mô, yêu cầu chủ đề nhằm đánh giá, kết luận về chuyên môn những vấn đề liên quan đến giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, niên đại, chất liệu của tài liệu, di vật, cổ vật; bảo vệ, phát huy giá trị và các hoạt động khác có liên quan đến tài liệu, di vật, cổ vật.

Ngoài ra, nguyên tắc tổ chức các dịch vụ sự nghiệp công phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.        

My Ny

.
.
;
.
.