Doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi
Doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi
Những năm trước, việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn H.Long Thành gặp một số khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do chủ doanh nghiệp chưa quan tâm, bản thân người lao động chưa thực sự có nguyện vọng, chưa được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt.
.
.
.
.
.
.
.