Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện

Cập nhật lúc 15:05, Chủ Nhật, 25/07/2021 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 8554/KH-UBND về việc Truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện.

Theo kế hoạch, có 7 nội dung được thực hiện gồm: Đẩy mạnh việc bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách; tích cực tuyên truyền, xây dựng và phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh và phát triển toàn diện, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm văn hóa có giá trị. Bên cạnh đó, xây dựng và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động tỉnh nhà; đồng thời tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật…

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ các chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch. Định kỳ trước ngày 20-12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa - thể thao và du lịch).

My Ny

 

 

.
.
;
.
.