Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

Cập nhật lúc 15:44, Thứ Tư, 24/03/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 24-3, Ban TVTU đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính là Hội trường Tỉnh ủy đến các điểm cầu Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh. Tại điểm cầu chính, các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, trao đổi với cán bộ chủ chốt của tỉnh về những nhận thức mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, sáng 24-3, tại Hội trường Tỉnh ủy.
PGS.TS Nguyễn Viết Thông trao đổi với cán bộ chủ chốt của tỉnh về những nhận thức mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trao đổi về những điểm mới, nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; trong đó tập trung vào các nội dung, như: những thành tựu của công tác lý luận 35 năm đổi mới; đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, hội nghị đã nghe PGS.TS Trần Thọ Quang, Phó viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi về nội dung: Cục diện thế giới mới và đối sách của Việt Nam hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông khẳng định, Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết một số vấn đề và thông qua các văn kiện. Trong các văn kiện Đại XIII của Đảng, thể hiện nhiều nhận thức mới nổi bật so với các kỳ Đại hội Đảng trước đây. Cụ thể, về chủ đề Đại hội XIII so với Đại hội XII, có một số nhận thức mới trong chủ đề Đại hội, đáng chú ý là đã bổ sung “xây dựng hệ thống chính trị” vào nội dung xây dựng Đảng, thành “tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; nêu “khát vọng phát triển đất nước” và bổ sung “kết hợp với sức mạnh thời đại”; đồng thời, xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội đã đánh giá, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nước ta đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Những thành tựu đạt được 5 năm qua có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Bài học đầu tiên về Đảng: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trước đây, xây dựng Đảng trên 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; đến Đại hội XII, nói 4 mặt của công tác xây dựng Đảng: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lần này, Đại hội XIII có thêm xây dựng Đảng về cán bộ, đó là nhận thức mới trong bài học về xây dựng Đảng.

Bài học thứ 2 về dân, Đại hội XIII xác định: trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu…Như vậy, trong bài học thứ 2, nhận thức mới là bổ sung “dân giám sát, dân thụ hưởng” và “lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy
Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy

Bài học thứ 3 về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Nhận thức mới trong bài học này là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị.

Bài học thứ 4 về thể chế, Đại hội xác định: tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế để phát triển. Cuối cùng là bài học thứ 5 về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; điểm nhận thức mới nổi bật ở bài học này là “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện”.

Không chỉ có nhận thức mới, nổi bật ở chủ đề Đại hội XIII và các bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mà khi dự báo tình hình thế giới và trong nước, Đại hội XIII có những nhận thức mới so với Đại hội XII, như “thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo”. Tình hình trong nước thì “sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tuy nhiên bên cạnh đó, “xu hướng già hóa dân số nhanh; tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh; đặc biệt biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gay gắt, phức tạp…ngày càng tác động mạnh đến sự phát triển đất nước”.

Bên cạnh đó là nhận thức mới trong xác định hệ quan điểm; trong xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể; trong xác định định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; trong xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025.

Ngoài ra, có nhận thức mới trong xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược. Theo đó, báo cáo chính trị Đại hội XIII nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm. So với Đại hội XII, lần này có 2 điểm mới: thứ nhất về cơ cấu, Đại hội XII dành nhiệm vụ 1 và 2 về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ; báo cáo chính trị Đại hội XIII dành nhiệm vụ thứ nhất về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ; thêm nhiệm vụ về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu; điểm mới thứ hai là nội dung từng nhiệm vụ trọng tâm cũng có những nội dung mới, cụ thể như về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, báo cáo chính trị bổ sung yêu cầu: đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Về phát triển kinh tế, báo cáo chính trị bổ sung, nhấn mạnh tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid-19 cho cộng đồng; thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số…

Theo đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, với những thông tin rất có giá trị mà PGS.TS Nguyễn Viết Thông và PGS.TS Trần Thọ Quang trao đổi tại hội nghị, nhất là những điểm mới nổi bật về mặt lý luận trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ giúp cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt chốt của tỉnh và các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương của Đảng. Đồng thời, đây là cơ sở để các cấp ủy nghiên cứu quán triệt và sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phương Hằng

.
.
;
.
.