Chủ nghĩa Mác và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Cập nhật lúc 17:16, Thứ Ba, 05/05/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Đây là tên hội thảo khoa học do Trường Chính trị tỉnh tổ chức vào sáng 5-5 nhân kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2020).

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung làm nổi bật những nội dung liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến vĩ đại của Các Mác cho nhân loại.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Thị Cát Hoa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.SƠN
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Thị Cát Hoa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.SƠN

Các Mác là nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Những cống hiến vĩ đại của Các Mác được thể hiện trên nhiều phương diện, cả lý luận và thực tiễn. Trong đó, Các Mác đã vận dụng pháp biện chứng duy vật vào nghiên cứu lịch sử, xã hội, sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, làm cho chủ nghĩa duy vật biện chứng trở nên hoàn chỉnh.

Cùng với Ph.Ăngghen, Các Mác đã có đóng góp lớn trong việc cung cấp những luận cứ thuyết phục để biến chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành chủ nghĩa xã hội khoa học. Với chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Các Mác và Ph.Ăngghen đã cung cấp cho giai cấp công nhân vũ khí lý luận, chỉ rõ vị thế và vai trò của họ trong sự phát triển của lịch sử. Trong lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học, Các Mác cũng đã chỉ ra con đường dẫn dắt giai cấp công nhân đấu tranh giải phóng thoát khỏi sự nô dịch và bóc lột của tư bản chủ nghĩa tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản...

Bên cạnh các tham luận đề cập đến cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến vĩ đại của Các Mác, một số tham luận và các ý kiến thảo luận tại hội thảo cũng đã tập trung làm rõ quá trình vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện thực tế của cách mạng Việt Nam; những lưu ý trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác; vấn đề bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin trong bối cảnh hiện nay. Để bảo vệ chủ nghĩa Mác trước sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, theo các đại biểu cần dùng chính nền tảng tư tưởng, thực tiễn cách mạng Việt Nam để phản bác. Đồng thời, xây dựng hệ thống thông tin truyền thông trở thành lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Ngoài việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu sâu về chủ nghĩa Mác, cần tạo điều kiện để những người chưa biết, chưa hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin được tiếp cận với chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nga Sơn

.
.
;
.
.