Xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách

Cập nhật lúc 21:26, Chủ Nhật, 09/02/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Một trong những mục tiêu của Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng
Một trong những mục tiêu của Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng

Kế hoạch đề ra mục tiêu thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo tại Kết luận Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng và nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2 của Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế yếu kém, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Để thực hiện mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng và chương trình hành động về phòng chống tham nhũng, cụ thể như: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian tới.

Kế hoạch nêu rõ phải xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; chủ động  phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc phòng chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, trong đó có thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, cần tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức viên chức, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán…

Về công tác phát hiện và xử lý tham nhũng cần thực hiện đúng các quy định về công tác kiểm tra và tự kiểm tra tại cơ quan, tổ chức đơn vị. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng…

Thảo Nguyên

 

 

.
.
;
.
.