Đổi mới phương thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Cập nhật lúc 21:45, Thứ Năm, 02/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 15241/KH-UBND về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kế hoạch nêu rõ công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp phải được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24-6-2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc, xác định trách nhiệm trong việc thực hiện, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện đồng bộ về nội dung, hình thức và biện pháp phù hợp đối với các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng yêu cầu đổi mới phương thức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của tỉnh. Các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

Theo kế hoạch này, trong năm 2020, việc hỗ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xoay quanh 5 nội dung gồm: xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý; xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Lâm Viên

.
.
;
.
.