Phát huy vai trò chủ lực của ngành Tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật lúc 21:35, Thứ Hai, 23/12/2019 (GMT+7)

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá công tác Tuyên giáo năm 2019 đã hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, trong đó có những nhiệm vụ hệ trọng, nặng nề, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc; góp phần quan trọng tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu lớn năm 2019.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020, trong đó ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Yêu cầu toàn ngành cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong năm 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Ngành Tuyên giáo cần tham mưu với cấp ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thời gian tới, bắt đầu từ ngày 3-2-2020, kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cần chủ động chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo tin tưởng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thế và lực của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; trên cơ sở đó cổ vũ, thúc đẩy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, ngành tiếp tục sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo, qua đó góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận, chắt lọc những vấn đề mới vào hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngành Tuyên giáo chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội; góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng góp ý để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, phản bác, triệt phá kịp thời các tin giả, xấu độc trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Ngành Tuyên giáo cần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí - xuất bản, truyền thông, làm chủ trận địa thông tin. Ngành cần chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Quy hoạch báo chí; triển khai thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, thông tin đối ngoại, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, theo hướng dễ gần hơn với thanh niên, dễ tiếp nhận hơn với người nước ngoài, sáng tạo trong phương thức để chiếm lĩnh mặt trận thông tin một cách hiệu quả…

TTXVN

.
.
;
.
.