Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về Giáo dục - đào tạo

Cập nhật lúc 21:31, Thứ Ba, 19/11/2019 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 9-9-2019 của Ban TVTU về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về  GD-ĐT của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục đổi mới phát triển quy mô, nâng cao chất lượng GD-ĐT, giáo dục nghề nghiệp một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả ở các cấp học, trình độ đào tạo.

Kế hoạch đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trách nhiệm thực hiện của các sở, ngành, tập trung vào các nhóm nội dung: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp quản lý của các cấp, các ngành trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT;  nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau THCS; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh thanh kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động GD- ĐT...

Bảo Hân

.
.
;
.
.