Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)

Cập nhật lúc 12:56, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 7-6, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 10).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị (ảnh.VC)

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Hội nghị Trung ương 10, khóa XII đã cho ý kiến về 4 nội dung.

Trong đó, có Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (gồm báo cáo chính trị, 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021 - 2030, tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 và tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng); Tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018...

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (ảnh.VC)

Hội nghị Trung ương 10 đã thống nhất Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm 5 thành tố: Đảng, dân tộc, đổi mới, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu.

.

Đa số các đại biểu đã tán thành chủ đề Đại hội XIII của Đảng là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy ý chí, khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045”.

Ngoài ra, tại Hội nghị Trung ương 10, các đại biểu còn cho ý kiến về kết cấu báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới.

Các cán bộ chủ chốt  tham dự hội nghị
Các đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị (ảnh.VC)

Theo đó, thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng; kinh tế phát triển tương đối khá và bền vững hơn; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; đối ngoại đạt được nhiều thành tựu nổi bật; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hội nghị cũng đã cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực đột phá phát triển trong Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, cho ý kiến vào đề cương của báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030 và các chương trình của hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị (ảnh.VC)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thật tốt các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh.

Phương Hằng

.
.
;
.
.