Giảm 239 biên chế khối Đảng, Nhà nước và đoàn thể cấp huyện

Cập nhật lúc 21:41, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay các đơn vị cấp huyện trong tỉnh đang tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ở các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, đã giảm 41 lãnh đạo cấp phòng (gồm: khối Đảng và đoàn thể 8 người, khối Nhà nước 33 người); đồng thời, giảm 239 biên chế (khối Đảng và đoàn thể 7 người, khối Nhà nước 232 người).

Dương An

.
.
;
.
.