Có 3 cơ quan hoàn thành đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy

Cập nhật lúc 22:59, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đang tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị.

Theo đó, đối với cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã có 2/6 đơn vị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy là Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; 4 đơn vị còn lại đang hoàn chỉnh và dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2018.

Đối với các sở, ban, ngành trong tỉnh, đã có 1 đơn vị hoàn thành đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy là Sở Nội vụ (giảm từ 6 phòng còn 4 phòng, giảm 2 trưởng phòng và 1 phó phòng), 1 đơn vị đang trình UBND tỉnh phê duyệt là Sở Công thương, 7 đơn vị đang thẩm định đề án và 13 đơn vị còn lại đang thực hiện quy trình hoàn chỉnh đề án.

Ở khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội (6 đơn vị), có 2 đơn vị đang thực hiện quy trình hoàn chỉnh đề án là Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 4 đơn vị còn lại đang tiến hành xây dựng đề án.

Ngoài ra, về nhiệm vụ rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành theo Kết luận số 45-KL/TU ngày 7-10-2016 của Ban TVTU về đề án hợp nhất các ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, đến nay đã giải thể 33/40 ban chỉ đạo và các tổ chức phối hợp liên ngành; hợp nhất 33/43 ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành khác có nhiệm vụ, thành phần tương đối giống nhau. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND tỉnh hướng dẫn việc hợp nhất các ban chỉ đạo ở cấp huyện, cấp xã và đang rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh từ khi thành lập đến nay.

H.L

 

.
.
;
.
.