Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Cập nhật lúc 21:51, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 ở Hà Nội ngày 9-7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được một số kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nhiều nỗ lực, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ, sát với thực tiễn...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực của công tác tuyên giáo phản ứng còn chậm, chưa có tính hệ thống. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn nội dung chưa sát, khó triển khai trong thực tiễn; khảo sát địa bàn có yếu tố chồng chéo, không điển hình; công tác phối hợp chưa thực sự hiệu quả...

Thời gian tới, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương phải vừa hoàn thành công việc, nhiệm vụ thường xuyên của năm 2018, vừa chuẩn bị thật tốt cho năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các vụ, đơn vị của ban, các đề án, chuyên đề, trong đó vừa tham mưu những vấn đề trước mắt, vừa tham mưu những vấn đề lâu dài, mang tính xu hướng, chiến lược đối với các vấn đề do Ban Tuyên giáo Trung ương phụ trách; hoàn thành sớm các hướng dẫn, các chương trình ban được giao; kiểm tra, giám sát trong thực hiện để các hướng dẫn, chương trình đó thật sự phát huy tác động, lan tỏa đối với cơ sở. Ban Tuyên giáo Trung ương phải tiên phong trong thực hiện những đổi mới do ban đề xuất. Đổi mới nội dung, phương thức công tác nhưng phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác trong 6 tháng cuối năm tập trung hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức; Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Phát triển khoa học - công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...

Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam; triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt II (2018-2020). Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân...

TTXVN

 

.
.
;
.
.