Quan tâm công tác xây dựng Đảng

Cập nhật lúc 22:41, Chủ Nhật, 25/02/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa ban hành kế hoạch công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018. Theo kế hoạch, cấp ủy các cấp tiếp tục kết hợp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp công tác xây dựng Đảng với củng cố với xây dựng đội ngũ cán bộ và kiện toàn cấp ủy các cấp; phát triển đảng viên mới đạt 6% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm; phấn đấu tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 24% trở lên, từ 90% trở lên cán bộ khu, ấp đội trưởng là đảng viên…

Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng xác định nhiều biện pháp tổ chức thực hiện, trong đó trọng tâm là nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; đồng thời tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng…

Hữu Thủy

.
.
;
.
.