Giáo dục ý nghĩa Cách mạng tháng Mười Nga cho thế hệ trẻ

Cập nhật lúc 10:36, Thứ Ba, 07/11/2017 (GMT+7)

Một trăm năm sau ngày Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi. Sự kiện chấn động thế giới này để lại những giá trị to lớn về nhiều mặt cho các chính đảng, cho phong trào cách mạng của giai cấp vô sản và công nhân quốc tế cũng như phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng sự áp bức nô lệ và bất công trên toàn thế giới.

Tác động, ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đến với Việt Nam đã được thực tiễn lịch sử kiểm chứng. Hơn bao giờ hết, các cấp, các ngành, các thế hệ đi trước cần tiếp tục chuyển tải, truyền thụ nhằm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ trẻ thấu hiểu, trân trọng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

* Không thể phủ nhận

Không ai có thể phủ nhận được Cách mạng Tháng Mười Nga là sự hội tụ và kết tinh tất yếu của lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào công nhân vào điều kiện một đất nước khi hội đủ các yếu tố để làm nên một mốc son sáng chói cho thời đại mới. Khi lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá và giác ngộ một cách sâu rộng vào trong phong trào công nhân Nga, dưới sự lãnh đạo của chính Đảng cộng sản Bolshevik Nga, đứng đầu là lãnh tụ thiên tài V.I. Lênin, tại Cung điện Mùa đông, từ đêm 24 rạng sáng 25 tháng Mười năm 1917, thời cơ đã chín muồi và cách mạng nổ ra giành thắng lợi, chính quyền đã về tay nhân dân trên toàn nước Nga như một tất yếu lịch sử.

Cách mạng tháng Mười Nga (1917) vẫn giữ nguyên giá trị trong thời đại ngày nay.
Cách mạng tháng Mười Nga (1917) vẫn giữ nguyên giá trị trong thời đại ngày nay.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra thời đại mới quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, là mảnh đất hiện thực để kiểm nghiệm tính đúng đắn, sáng tạo của lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về xu hướng vận động tất yếu tiến trình lịch sử - tự nhiên của xã hội loài người; của vấn đề sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân; về việc tổ chức chính đảng của giai cấp vô sản; vấn đề chuyên chính vô sản; vấn đề thời cơ cách mạng, sử dụng lực lượng cách mạng bạo lực và tổ chức xây dựng quân đội kiểu mới; giành và giữ chính quyền cách mạng; về chính sách kinh tế - xã hội… vào điều kiện cụ thể của một quốc gia dân tộc. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Thực tế hiện nay, việc nắm vững những giá trị ý nghĩa lịch sử cách mạng, lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn những bất cập nhất định. Đâu đó vẫn còn biểu hiện niềm tin chưa vững chắc, động cơ thái độ trách nhiệm chưa chuẩn mực. Trong công tác và cuộc sống hằng ngày còn biểu hiện thờ ơ, vô cảm, chưa thật sự một lòng một dạ phụng sự cách mạng, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Những bất cập này rất cần được sớm giải quyết, kèm theo nó là hệ thống các giải pháp đồng bộ về chính sách, về con người, trang thiết bị, cơ sở vật chất, về môi trường giáo dục… có như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng, những giá trị lịch sử cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung, cách mạng tháng Mười Nga nói riêng mới thực sự trở thành hệ giá trị vĩnh hằng và sức trường tồn của nó trên hành trình đi tới một xã hội tương lai tốt đẹp nhất của loài người.

Giáo dục về ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và hành trình từ mốc son này trong một trăm năm qua, chính là đồng thời làm rõ những bài học kinh nghiệm trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, khắc phục những nhược điểm của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông âu trước đây cũng như vai trò các chính đảng cộng sản và phong trào công nhân, phong trào cộng sản và các đảng cánh tả trên thế giới và của cách mạng Việt Nam.

Giáo dục ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga cũng cần xác định rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan các sai lầm của các chính đảng, làm rõ nhưng âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng nhưng yếu điểm trong hệ thống chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Lợi dụng suy nghĩ và hành động lớp trẻ để hiện thực hóa những âm mưu, toan tính của các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội thổi vào nhận thức và hành động những suy nghĩ, nhận thức lệch lạc để tiêm nhiễm tư tưởng độc hại ra sao…? Từ đó, giúp thế hệ trẻ ngày nay có nhận thức đầy đủ, vận dụng xem xét, đánh giá, nhận định xu hướng tất yếu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn kẻ thù để có những giải pháp, cách thức đối phó hiệu quả nhất. Giúp giới trẻ lĩnh hội được những bài học kinh nghiệm được rút ra, làm cơ sở xây dựng niềm tin, mục tiêu lý tưởng và trở thành những con người thừa kế “vừa hồng vừa chuyên”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Tăng cường giáo dục

Bài học Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa sâu xa về nhiều phương diện, chẳng những gồm mục tiêu, mục đích, thời cơ, phương pháp, lực lượng, thành phần tiến hành cách mạng giành chính quyền mà còn yếu tố giữ chính quyền, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; chẳng những bài học về xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực mà còn xây dựng đảng cầm quyền, nắm vững và vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho cuộc cách mạng ấy.

Rạng sáng 7/11/1917, quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd (nay là Saint Petersburg), mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Rạng sáng 7/11/1917, quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd (nay là Saint Petersburg), mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

 Lênin từng căn dặn: “Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là giành và giữ chính quyền; một cuộc cách mạng chỉ có ý nghĩa khi biết tự bảo vệ nó; và nguy cơ lớn nhất của một đảng cầm quyền là quan liêu, xa rời quần chúng…”. Đảng ta nhận định: “Trong quá trình hình thành và phát triển, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã đạt những thành tựu to lớn về nhiều mặt, từng là chỗ dựa cho phong trào hoà bình và cách mạng thế giới. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là tổn thất lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng, tiến hành cải cách, đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, tiếp tục phát triển; phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có những bước hồi phục. Đó là một thực tế khách quan.

Do vậy, phải tăng cường giáo dục thế hệ trẻ nhận thức rõ những nguyên lý cơ bản của thời đại ngày nay, tăng cường nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý báu từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những thập kỷ qua, tổng kết bài học thực tiễn thành công và chưa thành công trong sự nghiệp đổi mới, cải cách, cải tổ của các nước xã hội chủ nghĩa, của phong trào cánh tả đang trỗi dậy và tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Mười Nga và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ ra rằng, việc nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của một đất nước, của một Đảng kiểu mới… có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì hệ thống lý luận của các ông không phải như những khuôn mẫu xong xuôi hẳn nên phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và phát triển nó trong điều kiện hoàn cảnh thực tế nếu như không muốn lạc hậu.

Trong quá trình giáo dục, bồi dưỡng, người đi bồi dưỡng, giáo dục cho thế hệ trẻ phải có thái độ động cơ đúng đắn, nghiêm túc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, những giá trị lịch sử cách mạng trở thành tình cảm thiêng liêng, niềm tin mãnh liệt vào mục tiêu lý tưởng, động cơ trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và hệ giá trị chuẩn mực đạo đức cách mạng ổn định bền vững bên trong, đủ sức “miễn dịch” trước mọi cám dỗ, trước mọi sự chống phá về nhiều mặt của kẻ thù.

Thực tế quá trình xây dựng và duy trì quá lâu mô hình chủ nghĩa xã hội theo tư duy cũ, sự chủ quan duy ý chí, nôn nóng đốt cháy giai đoạn, quân đội xa rời mục tiêu lý tưởng chiến đấu… đã minh chứng cho việc vận dụng máy móc, cứng nhắc chủ nghĩa Mác - Lênin, không phát huy được giá trị của cách mạng tháng Mười Nga để lại, không làm theo những cảnh báo của các nhà kinh điển.

 Từ một vài sai lầm nhỏ bị lợi dụng, dẫn đến sự sụp đổ của cả hệ thống lớn mà muốn khôi phục nó là một quá trình liên tục, bền bỉ lâu dài đấu tranh thậm chí là nhiều hy sinh mất mát. Cho nên, tăng cường giáo dục định hướng nhận thức tư tưởng, xây dựng niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cho thế hệ trẻ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay có ý nghĩa cực kỳ to lớn.

Trần Sĩ Lâm

(Trường Đại học Nguyễn Huệ)

 

 

 

 

.
.
;
.
.