Xuất bản bộ sách nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Cập nhật lúc 22:50, Chủ Nhật, 12/03/2017 (GMT+7)

Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự (Bộ Quốc phòng) vừa xuất bản bộ sách nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển văn hóa, tăng cường quốc phòng, GD-ĐT, khoa học - công nghệ.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần đưa các quan điểm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII sớm đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự (Bộ Quốc phòng) xuất bản bộ 5 cuốn sách: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng; Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII; Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng; Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng; Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong văn kiện Đại hội XII.

Theo TTXVN

.
.
;
.
.