Nâng cao bản lĩnh, năng lực của đội ngũ làm công tác tuyên giáo

Cập nhật lúc 21:39, Thứ Hai, 26/12/2016 (GMT+7)

Ngày 26-12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 đã được tổ chức tại Hà Nội. Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: nhiệm vụ của ngành tuyên giáo năm 2017 là rất quan trọng và nặng nề. Ban Tuyên giáo các cấp cần dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước; tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và các nghị quyết khác của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp giao phó.

Ngành tuyên giáo tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí - xuất bản; chủ động định hướng cung cấp thông tin thường xuyên, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trong thi đua yêu nước, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

Ban Tuyên giáo các cấp chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với hình hình để đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý cần nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Hương Thủy

.
.
;
.
.