Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cập nhật lúc 03:31, Thứ Ba, 13/10/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, Tỉnh ủy, Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Trung tâm Văn hóa tỉnh sau khi hợp nhất với Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân Trong ảnh: Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân của Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh
Trung tâm Văn hóa tỉnh sau khi hợp nhất với Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân. Trong ảnh: Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân của Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh

Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, tác động đến nhiều đối tượng. Do đó, việc xây dựng các kế hoạch thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy được Tỉnh ủy tiến hành chặt chẽ, lấy ý kiến rộng rãi để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh.

* Chủ động triển khai thực hiện

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trước khi có Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban TVTU đã chủ động chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan khối Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện.

 Theo đó, trong các năm 2016 và 2017, tỉnh đã tiến hành sáp nhập, giải thể, hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và các sở, ngành của tỉnh. Trong đó, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên của 11 huyện, thị xã, thành phố; sáp nhập Trường bổ túc Văn hóa tỉnh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; sáp nhập Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại 1 vào Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải; sắp xếp, sáp nhập các ban chỉ đạo và các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện...

Sau khi có Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW, Tỉnh ủy, Ban TVTU đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của nghị quyết và vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hiện hành và ban hành mới một số quy định về hỗ trợ sắp xếp, bố trí cán bộ; như quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố; quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; hướng dẫn kiêm nhiệm công việc đối với chức danh cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Để tạo thuận lợi cho các đơn vị, địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trong khi chờ quy định khung của Trung ương và Chính phủ, Tỉnh ủy thống nhất thực hiện số lượng người tối thiểu để thành lập phòng (ban) thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; ban hành hướng dẫn thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; ban hành quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng khi thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Trung ương.

Ngoài ra, để đảm bảo cho các đơn vị hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng và khắc phục tình trạng lắp ghép cơ học, khi phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, Ban TVTU hoặc UBND tỉnh đều chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải xây dựng quy chế hoạt động theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm.

* Những kết quả bước đầu

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và 5 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã sắp xếp lại đầu mối trực thuộc, giảm 58 phòng trực thuộc và 46 phòng thuộc chi cục, trực thuộc sở; giảm 126 chức danh lãnh đạo cấp phòng. Mỗi cơ quan, đơn vị đều giảm ít nhất 1 đầu mối bên trong, trong đó một số đơn vị giảm hơn 2 đầu mối, như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở KH-CN, Sở NN-PTNT, Sở VH-TTDL, Sở Tư pháp, Sở GD-ĐT... 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Chánh văn phòng Tỉnh ủy cho biết, hiện nay Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy ở các bộ phận: kế toán, thủ quỹ, lưu trữ, lái xe và phục vụ. Qua thực hiện mô hình này đã giảm được 18 người ở các ban Đảng Tỉnh ủy; giảm được quy trình thủ tục trong công tác tài chính Đảng; giảm được khâu trung gian; việc sử dụng kinh phí được chặt chẽ hơn; tiết kiệm được kinh phí cho ngân sách...

 Cùng với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, các đơn vị, địa phương đã tập trung sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW. Trong đó, đã tiến hành thành lập trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao thuộc UBND huyện, thành phố trên cơ sở hợp nhất nhiều đơn vị sự nghiệp như: đài truyền thanh, nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa - thể thao, thư viện, ban quản lý danh thắng... Qua thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đã giảm 1 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, giảm 98 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành và UBND huyện; giảm 106 đầu mối phòng/khoa của đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp; giảm 2 lãnh đạo cấp sở, 104 lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, 133 chức danh lãnh đạo cấp phòng trực thuộc đơn vị sự nghiệp.

Những năm qua, tỉnh cũng đã thực hiện thí điểm các mô hình kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý. Đến nay, có 11/11 đơn vị cấp huyện thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; 9 huyện thực hiện mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ; 5 huyện thực hiện trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ; 2 huyện thực hiện chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm chánh thanh tra. Đồng thời, tăng cường thực hiện kiêm nhiệm công việc để giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách gắn với tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã.

Song song với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị tiến hành tinh giản biên chế đảm bảo theo nguyên tắc và trình tự các bước. Toàn tỉnh đã giảm được 456 biên chế; trong đó khối Đảng, đoàn thể giảm 110 biên chế; khối nhà nước giảm 346 biên chế và thông qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đã giảm 3.055 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển qua loại hình tự bảo đảm chi thường xuyên.

Theo đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế đã phát huy chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị được đồng bộ, thống nhất hơn do không còn khâu trung gian và tập trung được các nguồn lực (nhất là đội ngũ cán bộ chuyên môn). Hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính của tỉnh tăng hằng năm (năm 2018 tăng 6,19 điểm; năm 2019 tăng 0,85 điểm), đưa Đồng Nai từ nhóm có mức xếp hạng trung bình thấp lên nhóm xếp hạng trung bình cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng khá (tăng từ 0,69 điểm năm 2018 lên 1,98 điểm năm 2019); mức độ hài lòng của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đạt trên 85%.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm ngân sách chi cho hoạt động thường xuyên, nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong nội bộ để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về tính cấp thiết của việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, từ đó nêu cao tinh thần tự giác, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, nhất là những người chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Phương Hằng


Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Tú:

Bộ máy đã tinh gọn và hiệu quả

Quá trình sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18,19 đã giúp cho bộ máy từ tỉnh đến huyện trở nên tinh gọn hơn, đồng thời đảm bảo được mục tiêu là hoạt động hiệu quả. Tỉnh cũng đã thông qua chế độ hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức có nhu cầu nghỉ hưu trước tuổi do quá trình sắp xếp lại bộ máy dôi dư biên chế, từ đó khuyến khích những người lớn tuổi nhưng chưa hết thời gian công tác về hưu sớm, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có nhiều cơ hội phát triển.

Trưởng ban Tổ chức kiêm trưởng Phòng Nội vụ H.Thống Nhất Nguyễn Huy Du:

Quan trọng là công tác tư tưởng

Khi sắp xếp lại bộ máy và các đơn vị sự nghiệp của huyện, áp lực đặt ra với lãnh đạo huyện là không nhỏ, nhất là làm sao để đảm bảo hài hòa lợi ích và quyền lợi cho các cán bộ quản lý của đơn vị được sáp nhập. Do đó, Huyện ủy Thống Nhất làm tốt ngay từ đầu công tác tư tưởng trên tinh thần công khai, dân chủ. Khi mọi người đều được biết, được cho ý kiến, thông suốt về tư tưởng thì đều đồng thuận. Có người sẵn sàng về hưu trước tuổi để nhường chỗ cho lớp cán bộ trẻ.

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Đỗ Thị Thiện:

Điều kiện, chế độ tốt hơn trước

Tôi từng là Phó trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Khi ban giải thể, tôi được phân công làm Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và phụ trách Khoa Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ với điều kiện làm việc, chế độ tốt hơn trước đây. Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã cử nhiều cán bộ có chuyên môn hỗ trợ cho khoa và tạo mọi điều kiện để chúng tôi làm việc. Điều này khiến chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Thành Nam (ghi)


 

.
.
;
.
.