Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:

Phấn đấu xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện

Cập nhật lúc 03:55, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trải qua chặng đường gần 35 năm đổi mới, kinh tế thế giới và Việt Nam thay đổi rất nhanh từ tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025. Vì vậy, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho sự phát triển trong 5 năm tới để xây dựng Đồng Nai thành tỉnh phát triển toàn diện, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Trả lời phỏng vấn Báo Đồng Nai trước thềm đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thử thách của tình hình thế giới và trong nước song cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

Nhiều kết quả quan trọng

Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả mà Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020?

- Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Đối chiếu các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra, có 18/20 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng đạt mức cao so với bình quân chung của cả nước. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Các dự án, công trình trọng điểm được tập trung đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông; tập trung nguồn lực cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và triển khai thực hiện Trung tâm Hành chính công tỉnh; kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách được tăng cường, đảm bảo cân đối vững chắc thu - chi ngân sách. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, đời sống người dân không ngừng được cải thiện; là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác đối ngoại đạt kết quả tích cực. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được nâng lên.

* Trong những thành tựu chung này, đâu là kết quả để lại nhiều dấu ấn, thưa đồng chí?

- Có thể thấy trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế của Đồng Nai tiếp tục phát triển ở tất cả các lĩnh vực, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên. Trong đó, kinh tế tỉnh tăng trưởng khá cao, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước. Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt gần 400 ngàn tỷ đồng (tương đương 17,2 tỷ USD), gấp 1,7 lần so với năm 2015.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, cạnh tranh minh bạch, bình đẳng hơn, tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển. Sản xuất công nghiệp luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định, nâng cao khả năng cạnh tranh và đang chuyển dịch về cơ cấu theo đúng định hướng Nghị quyết. Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả khá, hiệu quả sử dụng vốn được nâng lên. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 5 năm trên 450 ngàn tỷ đồng, đạt mục tiêu nghị quyết.

Khởi công xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên hương lộ 2. Ảnh:P. Tùng
Khởi công xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên hương lộ 2. Ảnh:P. Tùng

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển. Sản xuất nông nghiệp duy trì được sự phát triển tương đối ổn định. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả vượt bậc. Việc huy động nguồn lực thực hiện chủ yếu từ đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp, một phần nguồn vốn ngân sách đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân. Đến nay, Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, hiện đã có 43 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu nghị quyết.

Các lĩnh vực đột phá được tập trung thực hiện. Cụ thể như việc huy động các nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân được chú trọng, đặc biệt là các công trình cấp nước sạch phục vụ dân sinh vùng nông thôn và các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân.

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo lao động kỹ thuật tay nghề cao có chuyển biến tích cực. Đầu tư phát triển giáo dục mầm non được chú trọng.

Công tác cải cách hành chính theo hướng phục vụ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước được cấp ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

* Theo đồng chí, nguyên nhân nào giúp Đồng Nai luôn giữ vững là địa phương có mức tăng trưởng cao, đạt được nhiều kết quả nổi bật?

- Những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh có nhiều nguyên nhân, trong đó, quan trọng nhất là sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có tác động thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Cấp ủy chính quyền các cấp luôn bám sát chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã xác định; đồng thời, chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là đề ra các biện pháp, giải pháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện

* Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong các năm qua là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển ở những năm tiếp theo. Đồng chí có thể cho biết, phương hướng phát triển của Đồng Nai trong 5 năm tới như thế nào?

- Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được qua gần 35 năm đổi mới, phát huy lợi thế so sánh và huy động các nguồn lực thúc đẩy kinh tế tỉnh Đồng Nai phát triển bền vững. Tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản; ưu tiên phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở hình thành các khu (tổ hợp) công - nông nghiệp - dịch vụ ở các địa phương có điều kiện, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ở từng địa bàn. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo hiệu quả.

Về định hướng không gian phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh quan tâm đầu tư phát triển đối với các địa phương có tiềm năng và lợi thế; trong đó xác định H.Long Thành và H.Nhơn Trạch là 2 địa phương có tiềm năng và dư địa lớn cần có cơ chế, chính sách đầu tư thỏa đáng nhằm đáp ứng tốt cho yêu cầu thúc đẩy sự phát triển của Đồng Nai, nhất là lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ - thương mại; đồng thời xác định các trục (tuyến), bao gồm tuyến phía Bắc, tuyến phía Tây, tuyến phía Đông để phát triển và đầu tư phát triển đối với các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như: phát triển đô thị; du lịch sinh thái - văn hóa - tâm linh, nghỉ dưỡng chất lượng cao; dịch vụ vui chơi, giải trí... Từ đó, tập trung xây dựng các quy hoạch chiến lược của tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Công ty TNHH Sowell Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 giai đoạn 2) sản xuất thiết bị điện chiếu sáng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Ảnh: Hương Giang
Sản xuất công nghiệp luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định, nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong ảnh: Công ty TNHH Sowell Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 giai đoạn 2) sản xuất thiết bị điện chiếu sáng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Ảnh: Tư liệu

Chuẩn bị các nguồn lực để khai thác tốt lợi thế khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hoàn thành và đưa vào khai thác. Xác định đây là vùng động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là dịch vụ logistics, bất động sản.

Phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, phát huy phong trào Khởi nghiệp sáng tạo, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghiên cứu, phát triển các mô hình kinh tế ban đêm, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao.

Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện, gia đình ấm no, hạnh phúc; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Quan tâm phát triển hệ thống an sinh xã hội, các công trình phúc lợi phục vụ công nhân, người lao động. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực ưu tiên. Quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, khoáng sản, hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên không tái tạo. Tăng cường công tác bảo vệ và cải thiện môi trường, giải quyết triệt để các vấn đề môi trường bức xúc. Tổ chức thực hiện tốt việc ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, dành nguồn lực cho xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm xã hội bình yên và hạnh phúc của người dân.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng công tác Dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sáng tạo trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao trong các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống các cơ quan chính quyền; xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính hiện đại.

* Những lĩnh vực đột phá nào sẽ được tỉnh tập trung thực hiện trong 5 năm tới, thưa đồng chí?

- Trong 5 năm tới, tỉnh tiếp tục xác định 4 lĩnh vực đột phá để tập trung phát triển. Đó là:

Huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối với vùng.

Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Phượng (thực hiện)


4 bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X:

Thứ nhất, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành. Coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phải đánh giá đúng cán bộ về phẩm chất, đạo đức và năng lực trong bố trí, đề bạt cán bộ, đảm bảo khách quan, công tâm, công bằng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên và kiểm soát quyền lực, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Thứ hai, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng phù hợp vào thực tiễn. Mọi chủ trương, nghị quyết của cấp ủy phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực trong nhân dân. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân để giải quyết kịp thời, có hiệu quả, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền.

Thứ ba, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác Dân vận của chính quyền. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị.

Thứ tư, phải luôn có sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phải quán triệt đầy đủ quan điểm phát triển bền vững là phát triển vững chắc ở 3 trụ cột kinh tế - môi trường - văn hóa, xã hội; phát huy mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khâu đột phá, các điểm nghẽn cần tháo gỡ trên cơ sở định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế, vì lợi ích của nhân dân. Đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.


 

.
.
;
.
.