Tổng điều tra nông thôn

Cập nhật lúc 22:17, Thứ Hai, 27/06/2016 (GMT+7)
Ông Nguyễn Xuân Quang
Ông Nguyễn Xuân Quang

Từ ngày 1-7-2016, cả nước sẽ tiến hành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016 nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ cho công tác đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế. Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Nai Nguyễn Xuân Quang cho biết:

- Trong tháng 6-2016, Cục Thống kê Đồng Nai đã tập huấn cho tất cả các cán bộ điều tra viên sẽ tham gia cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Ngày 1-7-2016, các điều tra viên sẽ đồng loạt tiến hành điều tra tại 2.900 địa bàn vùng nông thôn, khu vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Ông có thể nói rõ hơn về nội dung tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016?

- Tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ tập trung vào 3 nhóm, gồm: nhóm thông tin về thực trạng nền sản xuất nông nghiệp; số lượng đơn vị sản xuất (hộ, trang trại); số lao động và cơ cấu lao động phân theo giới tính, tuổi, ngành hoạt động, trình độ chuyên môn, hình thức làm việc, thời gian lao động. Tư liệu sản xuất trong đó có đất đai, máy móc, thiết bị, gia súc, gia cầm, khoa học - công nghệ. Những hỗ trợ sản xuất, thông tin thị trường đầu vào, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thông tin về liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm những lĩnh vực trên. Điều tra về chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, làng nghề. Cuộc điều tra lần này cũng thu thập thông tin về điều kiện sống của người dân nông thôn, vay vốn, đào tạo nghề lao động nông thôn.

Những đơn vị, cá nhân sẽ điều tra và không phải điều tra của đợt tổng điều tra?

- Đối tượng điều tra của tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 là các hộ nông thôn, hộ có tham gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp ở khu vực đô thị, trang trại nông lâm nghiệp, thủy sản. UBND xã, Ban quản lý khu nhà ở cho công nhân khu vực nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức cấp giấy chứng nhận sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt, sơ chế phù hợp với VietGAP.

Riêng các doanh nghiệp, hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản không điều tra lần này vì sẽ lồng ghép trong chương trình điều tra doanh nghiệp năm 2016.

Đồng Nai đã chuẩn bị lực lượng điều tra viên như thế nào để hoàn thành cuộc tổng điều tra đúng tiến độ?

- Đến ngày 24-6, tỉnh đã tập huấn cho gần 3.600 cán bộ, điều tra viên trong tỉnh để cùng tham gia trực tiếp cuộc tổng điều tra vào ngày 1-7 và dự tính sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó, có 514 tổ tưởng, hơn 3.080 điều tra viên.

Thời gian điều tra kéo dài tối đa là 30 ngày, sau đó nghiệm thu và tháng 12-2016 sẽ công bố kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra, quý III-2017 mới công bố kết quả chính thức.

Nhiều tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều tra muốn biết các thông tin về cá nhân, tổ chức sau khi điều tra có được giữ kín hay sẽ dùng cho các mục đích khác?

- Luật Thống kê 2015 đã quy định rõ những thông tin được phép công khai và những thông tin phải bảo mật để đảm bảo cho sản xuất - kinh doanh của các hộ, trang trại và tổ chức.

Theo đó, những thông tin mà cuộc tổng điều tra sẽ bảo mật không công bố là: thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ những trường hợp tổ chức, cá nhân có đồng ý cho công khai hoặc luật quy định cho công khai. Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước cũng sẽ không công khai. Ngoài việc điều tra phục vụ cho đánh giá, xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội sẽ không được dùng cho những mục đích khác.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê trong cuộc tổng điều tra lần này là gì?

- Các tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có quyền được thông báo quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung chủ yếu và thời hạn của cuộc điều tra. Đồng thời, được bảo mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống kê. Nếu phát hiện vi phạm trong điều tra thống kê, tổ chức và cá nhân có thể khiếu nại, tố cáo.

Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên, không được cản trở, từ chối cung cấp thông tin thống kê.

Xin cảm ơn ông!

  Hương Giang

(thực hiện)

.
.
;
.
.