Kiểm soát tốt dịch bệnh
Kiểm soát tốt dịch bệnh
Trong 5 năm qua, việc triển khai hoạt động của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - dân số trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
.
.
.
.
.
.
.