Chưa hoàn thành chỉ tiêu xử lý chất thải
Chưa hoàn thành chỉ tiêu xử lý chất thải
Tính đến hết tháng 7-2020, các huyện, thành phố trong tỉnh mới thực hiện được 3/5 chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy về xử lý chất thải. 2 chỉ tiêu còn lại là thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt và giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt xuống dưới 15% chưa đạt.
.
.
.
.
.
.
.