Bài toán giải phóng mặt bằng
Bài toán giải phóng mặt bằng
Nhiều dự án giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai kết hợp với việc khai thác quỹ đất lợi thế để đấu giá. Đây là giải pháp phù hợp để “tái tạo“ nguồn vốn đầu tư trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn chế.
.
.
.
.
.
.
.