Thay đổi mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Cập nhật lúc 22:55, Thứ Ba, 06/04/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17-7-2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo đó, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất thuộc các trường hợp sau phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Khai thác nước mặt để phát điện và phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp; khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên.

Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho sản xuất thủy điện là 70% giá điện dùng để tính thuế tài nguyên nước dùng cho sản xuất thủy điện; giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt đối với các trường hợp
khác là giá tính thuế tài nguyên nước do UBND cấp tỉnh nơi có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước ban hành và phù hợp khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên do Bộ Tài chính quy định. Đối với công trình khai thác nước dưới đất tưới cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc áp dụng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác do UBND cấp tỉnh ban hành.

Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được áp dụng một lần cho toàn bộ thời hạn của giấy phép.

Lê An

.
.
;
.
.