Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 22:12, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

Đồng Nai hiện có 37 thành phần dân tộc sinh sống với dân số trên 3 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là 189.098 người, chiếm 6,1% dân số toàn tỉnh. Đồng bào các DTTS ngày càng được quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để thoát nghèo, phát triển bền vững.

Giai đoạn 2014-2019, tại Đồng Nai nhiều chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã được triển khai. Việc thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc góp phần quan trọng ổn định, cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào vùng dân tộc, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào DTTS được khôi phục và phát huy. Cơ sở vật chất như: điện, đường, trường, trạm và nước sạch được đầu tư đồng bộ theo hướng kiên cố, vững chắc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS được đảm bảo, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đã giúp cho đồng bào các DTTS được chăm sóc sức khỏe chu đáo...

Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào DTTS tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình. Giai đoạn 2014-2019, có trên 1,2 ngàn hộ đồng bào DTTS sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng Nai thường xuyên tổ chức các hội nghị biểu dương, khen thưởng hộ sản xuất kinh doanh giỏi người DTTS và người uy tín trong đồng bào DTTS. Đến nay đã có 256 hộ sản xuất kinh doanh giỏi và 67 người uy tín được UBND tỉnh tặng bằng khen, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những cố gắng, nỗ lực của đồng bào DTTS.

Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh chỉ còn 862 hộ DTTS là hộ nghèo, chiếm 0,46% hộ DTTS và chiếm 0,03% số hộ nghèo toàn tỉnh; hộ cận nghèo DTTS là 1.447 hộ, chiếm 1,3% so với hộ DTTS và chiếm 0,07% trong tổng số hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều toàn tỉnh. Đời sống nhân dân vùng đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên, trong đó đáng mừng là tinh thần tự lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, đồng thời hỗ trợ, giúp nhau cùng phát triển. Con em đồng bào DTTS được tạo điều kiện tốt nhất để đến trường, hưởng nhiều chính sách ưu đãi về học phí, hỗ trợ học tập...

Tuy nhiên, để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS nhanh, bền vững, cần tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội... Đặc biệt, phải giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy được vai trò của người uy tín trong đồng bào, nhân rộng, tạo sức lan tỏa từ những tấm gương người DTTS sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương...

Minh Ngọc

 

.
.
;
.
.