Sổ tay

Phát huy vai trò của hội viên, đoàn viên nòng cốt

Cập nhật lúc 00:32, Thứ Ba, 09/08/2022 (GMT+7)

Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng được các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm.

Đồng Nai hiện có hơn 2 triệu người trong độ tuổi tập hợp vào các tổ chức chính trị - xã hội, chiếm trên 64% dân số, trong đó có trên 1,463 triệu đoàn viên, hội viên (tỷ lệ 71,26%), hơn 680 ngàn đoàn viên, hội viên nòng cốt (đạt tỷ lệ 46,48%). Trong những năm qua, việc xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt của các đoàn thể cơ bản được tổ chức đúng quy trình, hướng dẫn. Nhìn chung, hầu hết đoàn viên, hội viên nòng cốt đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận của quần chúng nhân dân trong việc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TT ngày 14-2-2017 của Ban TVTU về nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trên địa bàn tỉnh, bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, thời gian qua, các hội viên, đoàn viên nòng cốt đã chủ động hoặc cùng với tổ chức của mình và các ngành chức năng trực tiếp giải thích cho quần chúng hiểu rõ những âm mưu của các thế lực thù địch lôi kéo kích động quần chúng, tụ tập đông người, khiếu kiện tập thể gây mất an ninh trật tự hoặc lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ vi phạm pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hằng năm, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám vào các chương trình công tác gắn với các mô hình hoạt động của từng đoàn thể, trong đó lực lượng nòng cốt thể hiện vai trò là hạt nhân tiêu biểu tham gia các hoạt động thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thể.

Cụ thể như Hội LHPN tỉnh đã xây dựng gần 200 mô hình thu hút được nhiều hội viên phụ nữ, nhất là hội viên nòng cốt tham gia với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội”. Đoàn Thanh niên thực hiện có hiệu quả các chương trình đồng hành cùng thanh niên và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng…

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, trong quá trình thực hiện chỉ thị còn bộc lộ hạn chế như một số cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm thường xuyên đến việc tổ chức, xây dựng và phát huy vai trò lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt; có lúc, có nơi còn lúng túng trong công tác bố trí cán bộ, chưa có chiến lược quy hoạch cán bộ lâu dài, ảnh hưởng đến hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, việc tổ chức các buổi sinh hoạt riêng dành cho đoàn viên, hội viên nòng cốt chưa được chú trọng, chủ yếu mới là sinh hoạt chung với đoàn viên, hội viên trong các buổi sinh hoạt cơ sở. Đây là một hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động cho đội ngũ đoàn viên, hội viên nòng cốt.

Minh Ngọc

.
.
.
.
.