Sổ tay

Khắc phục hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cập nhật lúc 06:56, Thứ Bảy, 02/07/2022 (GMT+7)

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã và đang tạo được những bước chuyển biến quan trọng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình thực hiện, Tỉnh ủy đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những mặt được và chưa được để từ đó tìm giải pháp khắc phục.

Quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-1-2012 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đồng Nai còn có những hạn chế. Cụ thể như: việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tuy đã đi vào nền nếp nhưng có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; sau kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đề ra giải pháp để khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm nhưng tiến độ thực hiện có việc còn chậm, chưa triệt để, nhất là những nội dung liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, việc nhận diện về suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có lúc còn lúng túng. Tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống còn xảy ra ở một số cán bộ, đảng viên. Vai trò trách nhiệm, nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, có cả cấp ủy viên chưa cao, nhiều trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế trên là do: tình hình diễn biến phức tạp của kinh tế thị trường nói chung và đặc thù của tỉnh là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước cùng với một số quy định pháp luật quy định chưa chặt chẽ hoặc không còn phù hợp thực tiễn đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ còn nhiều bất cập. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chưa nghiên cứu sâu các văn bản chỉ đạo của cấp trên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy có mặt chưa tập trung, chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chậm; tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ ở một số tổ chức Đảng chưa cao; công tác quản lý đảng viên có nơi còn lỏng lẻo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được quan tâm đúng mức.

Trong đó, đáng lưu ý là một số cấp ủy viên, người đứng đầu chưa phát huy hết chức trách, nhiệm vụ được phân công, thiếu sâu sát cơ sở. Một số cơ quan tham mưu có khi chưa nhạy bén, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình.

Nguyễn Phượng

.
.
.
.
.