Quy định mới về những điều đảng viên không được làm

Cập nhật lúc 20:07, Chủ Nhật, 07/11/2021 (GMT+7)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và XIII của Đảng; đồng thời cập nhật những vấn đề mới phát sinh đặt ra trong thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự sinh hoạt với Chi bộ KP.2, Đảng bộ P.Quyết Thắng (TP.Biên Hòa). Ảnh: Phương Hằng
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng dự sinh hoạt với Chi bộ KP.2, Đảng bộ P.Quyết Thắng (TP.Biên Hòa). Ảnh: Phương Hằng

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban chấp hành Trung ương vẫn giữ nguyên 19 điều như Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 nhưng có một số điểm mới đáng chú ý.

* Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, tại Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất nhận định, qua 10 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Hiến pháp và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quy định là căn cứ, cơ sở quan trọng để kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao cần thiết phải ban hành quy định mới thay thế Quy định số 47-QĐ/TW để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành thời gian qua, nhất là các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, kết luận của Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cập nhật những vấn đề mới phát sinh đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

Quy định mới giữ nguyên 19 điều như quy định trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp và bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp. Nội dung sửa đổi, bổ sung là những vấn đề cốt lõi quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013; những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

* Bổ sung một số điều đảng viên không được làm

Quy định mới đã bổ sung một số điều đảng viên không được làm như: phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định…

Cụ thể, Điều 1 của Quy định số 37-QĐ/TW so với Điều 1 của Quy định 47-QĐ/TW đã được bổ sung nội dung mới, đầy đủ hơn: đó là đảng viên không chỉ không được nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm trái những việc mà pháp luật không cho phép mà còn không được viết trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng.

Điều 2 của Quy định 37-QĐ/TW được kế thừa từ Điều 7 của Quy định 47-QĐ/TW nhưng được bổ sung nội dung rất quan trọng đối với đảng viên đó là thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Điều 3 của Quy định 37-QĐ/TW là nội dung hoàn toàn mới, quy định đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Điều 6 của Quy định 37-QĐ/TW được kế thừa từ Điều 5 của Quy định 47-QĐ/TW; đồng thời bổ sung nội dung mới đó là: đảng viên không được đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo. Nội dung này được cụ thể hóa từ Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 9 được kế thừa từ Điều 13 của Quy định 47-QĐ/TW; đồng thời bổ sung những nội dung mới, quy định đảng viên không được: sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Việc bổ sung nội dung này vào Điều 9 rất phù hợp với bối cảnh hiện nay khi thời gian qua có những người sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, không hợp pháp; chuyển tài sản, tiền ra nước ngoài và đã nhập quốc tịch nước ngoài, là vấn đề nhức nhối của xã hội. Chẳng hạn, có người khi đang là đại biểu Quốc hội ở TP.HCM đã bị báo chí nước ngoài phanh phui có hộ chiếu Cyprus; một người khác đã đắc cử liên tục nhiều khóa (từ khóa XII đến khóa XIV) là đại biểu Quốc hội của Hà Nội nhưng đến ngày 15-7-2016, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát hiện người này có quốc tịch Malta; hay một số cán bộ lãnh đạo khi bị phát hiện có sai phạm đã đi khỏi địa phương…

* Không được lợi dụng chủ trương bảo vệ cán bộ...

Điều 11 được kế thừa từ Điều 8 của Quy định 47-QĐ/TW và được điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, trong đó có việc cụ thể hóa nội dung Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Theo đó, Quy định số 37-QĐ/TW đã bổ sung vào Điều 11 là cấm đảng viên “lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

Điều 12 được kế thừa từ Điều 10 của Quy định 47-QĐ/TW nhưng được bổ sung nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Điều 13 cũng giống như Điều 3 là quy định hoàn toàn mới so với quy định cũ. Điều 13 của Quy định số 37-QĐ/TW quy định, đảng viên không được can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

Nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh bộc bạch, khi đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, mỗi đảng viên đều có lời thề thiêng liêng trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và trước sự chứng kiến của đảng viên trong chi bộ, là: “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuyệt đối phục tùng sự phân công và điều động của Đảng…”.

Với những đảng viên có ý thức và giàu lòng tự trọng, lời thề trong ngày lễ kết nạp Đảng đã trở thành một trong những động lực rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu tốt hơn để đóng góp được nhiều điều tích cực cho tổ chức Đảng, đơn vị nơi mình công tác và cho quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển.

Tuy nhiên, thời gian qua có một bộ phận cán bộ, đảng viên đã không giữ trọn lời thề với Đảng, có những vi phạm, phải xử lý kỷ luật. Bí thư Chi bộ KP.2 thuộc Đảng bộ P.Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) Lê Hữu Minh cho biết, trong buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 mới đây, Chi ủy chi bộ đã thông tin nhanh một số quy định mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng, như Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 về những điều đảng viên không được làm. Tới đây, Chi bộ sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các quy định mới và hướng dẫn của Đảng về công tác xây dựng Đảng, qua đó để đảng viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu dù ở cương vị nào cũng phải chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, đó là danh dự, phẩm chất, giá trị, uy tín của người đảng viên.

Đồng chí LẠI XUÂN MÔN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, tại Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã thống nhất cho rằng, quy định về những điều đảng viên không được làm có tính pháp quy cao, nội dung từng quy định phải hết sức cụ thể, chặt chẽ, chính xác, rõ nội hàm, rõ hành vi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và xử lý khi đảng viên vi phạm.

Phương Hằng

.
.
.
.
.